Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na podporu malých inovácií na východnom Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. novembra 2021 - Nadácia VSE vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v programe podpora malých inovácií. Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska, a to ako vďaka novým technológiám, tak aj vďaka unikátnym postupom, novým procesom, jednoduchým no účinným zmenám. Tiež prinášať riešenia, pomáhať vyniknúť novým myšlienkam, alebo motivovať k vzniku nových iniciatív alebo partnerstiev.

Ciele programu:

Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska. Projekty musia byť zamerané na uvedenie nových či inovovaných/vylepšených procesov, postupov, služieb, aktivít alebo činností – jednoducho musia mať inovatívny charakter a merateľné ciele.

Grantový program je určený týmto subjektom:

• registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),

• občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

• nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, o samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska, o školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska, o štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Zároveň musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, a teda pôjde o:

  • rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt,
  • ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti,
  • ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
  • rozvoj vedy a umenia,
  • rozvoj a podporu vzdelania,
  • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Vyhlásenie grantového programu: 14. 10. 2021
Online webinár k programu: 11. 11. 2021
Individuálne konzultácie k projektom: 14. 10. – 15. 12. 2021 vrátane 
Uzávierka pre doručenie žiadostí: 15. 12. 2021 do konca dňa vrátane
Hodnotenie projektov: do 26. 1. 2022 
Zverejnenie výsledkov: do 15. 2. 2022 
Realizácia projektov: od 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022 
Zdokladovanie použitia grantu: do 15. 11. 2022

Viac informácií nájdete TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.