Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava- 10. júna 2021- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „žiadosť o NFP“) je 15.10.2021.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu v rámci prioritnej osi 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu a tvorbu komplexných produktov pre návštevníkov prostredníctvom vybudovania/rekonštrukcie cyklistických ciest a turistických chodníkov, ktoré prepoja prírodné a kultúrne pamiatky v cezhraničnom regióne. Zároveň je vítaná aj podpora prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré sú menšie alebo neznáme pre širšiu verejnosť, ale sú rovnako významné pre územie z pohľadu cezhraničného dopadu a podpory turizmu. Každý kút podporovaného územia je pre cezhraničnosť dôležitý a má svoj význam. Dôležité je to, aby bola zachovaná hlavná myšlienka cezhraničných projektov, a to cezhraničný dopad a cezhraničná spolupráca.

Oprávnenými žiadateľmi sú štát a jeho organizačné zložky, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Viac informácii k vyhlásenej výzve nájdete  TU.

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.