Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na rozvoj zručností na podporu trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. júna 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce.

Cieľom výzvy a do nej zapojených projektov je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku. Výzva reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, ktoré bude zabezpečované na pracoviskách u zamestnávateľov. Podpora programov zacielených priamo na osoby, ktoré potrebujú nové / rozšírené zručnosti pre výkon pracovných činností u zamestnávateľa je stále malá.

Preto výzva saturuje súčasný stav, keď vzdelávací systém nedostatočne prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju, je nedostatočne financovaný na všetkých úrovniach a nezabezpečuje prípravu na povolania v dostatočnom predstihu pre potreby trhu práce. Cieľom realizácie projektov v rámci tejto výzvy je tiež zvýšiť odolnosť dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Oprávnené obdobie realizácie projektov predložených v rámci výzvy sa začína dňom realizácie aktivít projektov, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy, a trvá najneskôr do 31.12.2023. Odporúča sa ukončiť realizáciu aktivít projektu najneskôr 1 mesiac pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t.j. do 31.12.2023.

Realizuje sa prostredníctvom hlavnej aktivity: „Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností“. Hlavná aktivita sa skladá z dvoch podaktivít:

1. Výber a príprava zamestnancov a

2. Cielené získavanie pracovných zručností, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ: Prioritná os č. 8. REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 18 500 000 eur. 

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • zamestnávatelia
  • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
  • zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú:
  • profesijné organizácie a komory
  • záujmové združenie právnických osôb
  • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy.

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  je:

  • Zamestnanec

V prípade zamestnávania osôb pre účel realizácie projektu rozlišujeme dve alternatívy:

  • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je žiadateľom o NFP;
  • zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je členom alebo sa združuje v príslušnej profesijnej organizácii, komore, záujmovom združení právnických osôb, alebo občianskom združení (ktorého členmi sú zamestnávateľské asociácie  a zväzy), pričom žiadateľom o NFP sú profesijné organizácie, komory, záujmové združenia právnických osôb a občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy.

Výsledkom výzvy bude pozitívny vplyv najmä na profesijný rozvoj zručností pracovnej sily na trhu, vrátane digitálnych zručností a tiež parciálny vplyv na rozvoj pracovných zručností, t.j. požiadaviek na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na trhu práce. Prispeje k tvorbe na mieru šitých Individuálnych školiacich plánov, osobných plánov rozvoja zamestnanca, tiež k verifikácii Potvrdenia o absolvovaní rozvoja zručností pre účastníkov projektu.

Dopady výzvy:

Cielene orientované školenie/odborná príprava zamerané na rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa / firmy na pracovné miesto sa stanú súčasťou riešenia potrieb obnovujúceho sa trhu práce formou profesijného rozvoja zručností, vrátane digitálnych zručností, ktoré majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti. V prípade pozitívnej evaluácie aktivít sa očakáva i legislatívny vplyv / dopad formou možnej novelizácie zákona o službách zamestnanosti.

Výzvu nájdete TU.

Zdroj: OP Ľudské zdroje

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie