Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na umelú obnovu a výchovu ochranných lesov a lesov osobitného určenia

Kategória: Aktuality

Bratislava – 10. augusta 2022 - Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu č.58 na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

Žiadosti v rámci Výzvy č. 58/PRV/2022 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov môžu žiadatelia posielať od 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022.

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 9 000 000 EUR.

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR

Finančné prostriedky sú určené napríklad na čistenie plôch po ťažbe, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa, umelú obnovu lesa sadbou na holine alebo podsadbu pod materským porastom, ochranu mladých lesných porastov proti burine, individuálnu ochrana mladých lesných porastov proti zveri (repelentmi), ochranu mladých lesných porastov proti zveri oplocovaním a na vykonanie prečistkyv mladých lesných porastoch.

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;
  • štátu.

Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia.

Výzva č. 58/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov je k dispozícii TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie