Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. októbra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02.

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života (ďalej len „návrh“). Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Oprávnené obdobie realizácie projektov predložených v rámci výzvy sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023. Realizuje sa prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením. Hlavná aktivita sa skladá z dvoch podaktivít: 1. Pilotné overovanie návrhu a 2. Evaluácia návrhu, ktorých realizácia je vzájomne previazaná.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č.          8. REACT-EU

Investičná priorita  8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ         8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 5 000 000 eur. 

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR

Oprávnenými žiadateľmi sú:

-        Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

-        štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

-        obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

-        združenia miest a obcí

-        VÚC  a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

-        poskytovatelia sociálnych služieb

-        subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately

-        občianske združenia

-        miestne akčné skupiny

-        nadácie

-        záujmové združenie právnických osôb

-        neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom

-        registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

-        zamestnávatelia

-        subjekty sociálnej ekonomiky.

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  sú:

-        NEET do 30 rokov

-        neaktívne osoby

-        rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

-        občan so zdravotným postihnutím

-        príslušníci a obyvatelia z MRK

-        jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

-        deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby

-        znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

-        deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výsledkom výzvy bude pilotné odskúšanie a posúdenie inovatívnych návrhov opatrení v oblasti sociálnych služieb v praxi, s cieľom podporiť sociálnu inklúziu ohrozenej cieľovej skupiny osôb v spoločnosti. 

Dopady výzvy:

Výsledky podporených realizovaných projektov v rámci výzvy budú mať celospoločenský dopad najmä úpravou príslušnej legislatívy v oblasti sociálnej politiky. Budú vypracované  legislatívne návrhy s cieľom podporiť sociálne inovácie v oblasti sociálnych služieb do budúcnosti, čím sa dosiahnu nevyhnutné predpoklady k podpore nárastu kvality poskytovania odborných činností, ktoré budú pilotne overené v praxi;

Zvýši sa profesionalita a kvalita výkonu odborných pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Podporí sa vyššia miera sociálnej inklúzie ohrozenej skupiny osôb v spoločnosti, vďaka zvýšenej kvalite poskytovaných služieb.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné TU.

Zdroj: ludskezdroje.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie