Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. marca 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”)

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj„ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 8.3.2022

Žiadateľ

  • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola
  • Obec (obec/mesto ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola
  • Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 9.5.2022

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 11.7.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94  TU

 

Zdroj: partnerskadohoda.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.