Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. septembra 2021 - Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 3 milióny eur. Žiadosť je možné zaslať do 8. novembra 2021.

Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli aj na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja.

Primárne budú podporené projekty zamerané na riešenie:

  1. governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o ITVS,
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia
    a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Dopytovo-orientovaná výzva je v celkovej alokácii 5 miliónov eur. V rámci prvého hodnotiaceho kola bolo predložených 12 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote vyše 1 944 000 eur z európskych zdrojov. Zostatok voľných EÚ zdrojov pre II. hodnotiace kolo je teda vo výške 3 056 000 eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné poslať
do 8. novembra 2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na kybernetickú bezpečnosť spolu s jej prílohami, s prezentáciou zo školenia je zverejnená TU 

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované poľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.