Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. septembra 2021 - Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo participovať.

Oblasti podpory

Nadačný fond PwC vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
 10. pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Oprávnení žiadatelia

1. Oprávneným žiadateľom o získanie grantu môžu byť nasledovné subjekty:
a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

2. Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:
a) nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
b) je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

Výška finančnej podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 15 000.00 EUR
Výška grantu:
a. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 800.00 EUR
b. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 1 500.00 EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Dôležité termíny

 • 06. 09. 2021      Vyhlásenie výzvy
 • 30. 09. 2021, 23:59 hod      Uzávierka prijímania žiadostí
 • 01. 10. 2021 – 08. 10. 2021      Kontrola žiadostí
 • 11.10.2021 – 30.10.2021      Hlasovanie za projekty
 • 01. 11. 2021      Oznámenie výsledkov
 • 01. 11. 2021 – 30. 06. 2022      Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15. 07. 2022      Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Ďalšie informácie sú dostupné TU 

Zdroj: nadciapontis.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.