Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zbierka rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslav Hlivák v súvislosti s inštitútom námietok pripomína: „Nezabúdajme, že sú to práve námietky, ktoré možno použiť ako nástroj na riešenie vyvstávajúcich akútnych problémov v procese verejného obstarávania, ktoré očisťujú nesprávne postupy vyhlasovateľov súťaží a zabezpečujú tak čo najčistejšiu a najtransparentnejšiu hospodársku súťaž.“

Inštitút námietok predstavuje významný prostriedok, ktorý môže využiť subjekt na strane dodávateľov v každom verejnom obstarávaní, ak má za to, že konanie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nebolo súladné s povinnosťami, ktoré im ukladá zákon o verejnom obstarávaní. Na druhej strane sa na konanie o námietkach musíme pozerať aj ako na veľkú zodpovednosť Úradu pre verejné obstarávanie a jeho kompetentných zamestnancov. Pri príležitosti pripomenutia a zdôraznenia týchto skutočností vydávame vôbec prvýkrát Zbierku rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020.

Obsahom zborníku nie sú len tento rok vydané rozhodnutia. Našou snahou bolo nad rámec toho priblížiť tento inštitút, poskytnúť čitateľom čo najväčšie množstvo informácií o tom, ako ho aplikovať a vysvetliť postup, ktorý uplatňujú naši zamestnanci pri vedení konania o námietkach, ako aj upozorniť na najčastejšie dôvody, pre ktoré býva toto konanie zastavené, aby sa im mohli záujemcovia a účastníci vo verejnom obstarávaní vyvarovať,“ približuje riaditeľ Odboru dohľadu, Tomáš Lepieš.

Zástupkyňa riaditeľa, Miroslava Ďuránová Marcineková na záver dodáva: „Neexistuje nič ako dokonalá vedomosť, preto musíme všetci neustále posúvať naše hranice vedomostí, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť nakladania s verejnými financiami, ku ktorej treba pristupovať obzvlášť dôsledne a zodpovedne.

Zbierku rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020 nájdete na webovom sídle úradu, v časti Informačný servis - Analytické výstupy - Analýzy odboru dohľadu

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.