Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmeny v podávaní žiadostí o vykonanie kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Povinnosti prijímateľa k podaniu žiadosti o vykonanie kontroly ÚVO ako SO – ZMENA!

ÚVO ako SO upozorňuje prijímateľov a poskytovateľov v rámci Programu Slovensko, že toho času ITMS21+ neobsahuje formulár „Žiadosť o vykonanie kontroly verejného obstarávania“ a teda predmetná žiadosť nemôže byť automaticky vygenerovaná v systéme ITMS21+ za účelom podania žiadosti o výkon kontroly verejného obstarávania.

V tejto súvislosti ÚVO ako SO dáva do pozornosti prijímateľom a poskytovateľom prílohu č. 6 Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania - Žiadosť o vykonanie kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania/obstarávania a čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie, ktorú je potrebné vyplniť.

Následne scan vyplnenej a podpísanej žiadosti štatutárnym zástupcom je potrebné zaslať na ÚVO ako SO prostredníctvom funkcionality „Komunikácia“ ITMS21+.

Pozor:

V prípade, ak si prijímateľ alebo poskytovateľ zvolí inú formu žiadosti o kontrolu verejného obstarávania alebo ak žiadosť nebude obsahovať požadované náležitosti, ÚVO ako SO sa takouto žiadosťou nebude zaoberať.

ÚVO ako SO žiada prijímateľa o predloženie žiadosti len prostredníctvom ITMS21+, spolu s linkom na uzavretú Zmluvu o NFP, nakoľko UVO ako SO vykonáva kontrolu až vo fáze po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP.

Pre viac informácií pozri tiež:

  • Infografika vydaná ku Kontrole VO na ÚVO

https://www.uvo.gov.sk/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=29412&token=63588757b5ee95d140b3d7f1091d78f83d507849

  • Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/

Zároveň pre ďalšie informácie k programu Slovensko odporúčame sledovať aj web eurofondy.gov.sk.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.