Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktualizácia výzvy na deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. októbra 2021 -  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizácia č. 13 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Cieľom Aktualizácie č. 13 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) č. IROP-PO2-SC211-2017-17 je 1. úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej časti výzvy dochádza k úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na základe presunu z alokácie UMR Trenčianskeho samosprávneho kraja do alokácie RIÚS Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková alokácia pre Trenčiansky samosprávny kraj zostáva nezmenená.

Aktualizácia č. 13 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17">Aktualizácia č. 13 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

Zdroj: mpsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.