Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k posúdeniu podpisu elektronicky doručených námietok a k problematike vyžadovania vlastných kapacít podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 27. 10. 2023 vydal rozhodnutie č. 14098-9000/2023, ktorým zmenil rozhodnutie úradu č. 12336-6000/2023-OD zo dňa 30. 08. 2023 (týmto rozhodnutím úrad zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok z dôvodu absentujúceho podpisu námietok osobou oprávnenou konať za navrhovateľa). Predmetné rozhodnutie predsedu úradu sa týka časti 1 zákazky na predmet „Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave“.

V rámci predmetného rozhodnutia sa predseda úradu venuje posúdeniu dvoch otázok. Ako prvým aplikačným problémom sa predseda úradu zaoberá otázkou posúdenia existencie podpisu elektronicky doručených námietok. Predseda úradu v tomto prípade revidoval príliš formalistický prístup úradu pri posudzovaní obsahových náležitostí námietok (v tomto prípade podpisu osoby oprávnenej konať za navrhovateľa na elektronickom podaní), ktorý môže byť v príkrej kolízii s ústavou garantovaným právom na súdnu a inú právnu ochranu.  

Predseda úradu sa v danom rozhodnutí taktiež zaoberal otázkou výkladu a aplikácie § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou, môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.

V danom verejnom obstarávaní bola stanovená požiadavka, aby úspešný uchádzač zabezpečil vykonávanie činnosti riadiaceho personálu, t. j. vedúci zmeny a vedúci objektu prostredníctvom vlastných kapacít, čo bolo premietnuté aj do podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, v rámci ktorej mali uchádzači preukázať dispozíciu takýmito osobami v pracovnoprávnom pomere. Kontrolovaný teda v danom prípade vo vzťahu k činnostiam riadiaceho personálu vylúčil možnosť využitia kapacít inej osoby pri preukazovaní splnenia predmetnej podmienky účasti. Predseda úradu v danom rozhodnutí v kontexte skutočností namietaných navrhovateľom a skutkového stavu v danom verejnom obstarávaní bližšie ozrejmuje dôvody, na základe ktorých pristúpil k zamietnutiu námietok navrhovateľa.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.