Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k problematike neúplnosti výkazu výmer poskytnutého pri zadávaní stavebnej zákazky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

vyhláseného Železnicami Slovenskej republiky na predmet zákazky s názvom „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou mimo),železničná trať, 3. etapa“. Ide o zmenu rozhodovacej praxe úradu k problematike, ak je vo verejnom obstarávaní poskytnutý taký výkaz výmer, v ktorom absentujú niektoré položky vzťahujúce sa k dielčím prácam, úkonom alebo činnostiam spojeným s realizáciou predmetu zadávanej zákazky. Zákon o verejnom obstarávaní neukladá povinnosť, aby každá činnosť vyplývajúca z opisu predmetu zákazky mala vo výkaze výmer, ak bol uchádzačom poskytnutý ako súčasť súťažných podkladov, vytvorenú samostatnú položku.

eda v situácii, ak výkaz výmer neobsahuje každú jednu položku v zmysle projektovej dokumentácie a za predpokladu, že projektová dokumentácia je kompletná, na základe čoho sú záujemcovia objektívne schopní oceniť predmet zákazky, uvedené nepredstavuje bez ďalšieho porušenie zákona o verejnom obstarávaní ani porušenie § 42 ods. 1 tohto zákona. Inak povedané, na to, aby záujemcovia vo verejnom obstarávaní boli schopní oceniť zákazku na stavebné práce, nie je nevyhnutné, aby disponovali kompletne a detailne vypracovaným výkazom výmer, ktorý obsahuje tisíce položiek pre každú aj nevýznamnú časť realizácie diela v zmysle projektovej dokumentácie. Postačuje, aby im zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa boli poskytnuté kompletné súťažné podklady (vrátane kompletnej projektovej dokumentácie alebo iných dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky), obsahujúce písomné, grafické alebo iné podklady podrobne vymedzujúce predmet zákazky v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a v ktorých bude predmet zákazky opísaný úplne, jednoznačne a nestranne.

Význam výkazu výmer, aj v prípade, ak je pre uchádzačov záväzný, nie je vhodné v priebehu verejného obstarávania preceňovať v tom zmysle, že ak v ňom chýbajú niektoré položky, resp. výkaz výmer ráta s tzv. agregovanými položkami, do ktorých je potrebné oceniť viacero činností, prác alebo úkonov v určitom odbore stavebných prác, nespôsobuje to bez ďalšieho neúplnosť alebo nejednoznačnosť opisu predmetu zákazky ako takého. Výkaz výmer, ktorý, ak je vo verejnom obstarávaní poskytnutý, by mal reflektovať na požiadavky vyplývajúce z projektovej dokumentácie a ktorý by mal predstavovať určitý popis stavebných objektov alebo prevádzkových súborov vyjadrených súborom položiek stavebných prác, montážnych prác a dodávok (špecifikácií) stavebných materiálov a tovarov, nie je jediným dokumentom, ktorý definuje predmet stavebnej zákazky z hľadiska materiálového, stavebno-technického, technicko-ekonomického, technologického alebo z hľadiska jeho požadovaných vlastností alebo požadovanej kvality, a pod.

Z hľadiska špecifikácie predmetu stavebnej zákazky a jeho oceňovania zo strany uchádzačov je nevyhnutná najmä projektová dokumentácia, prípadne iné dokumenty potrebné pre prípravu ponuky, ktoré detailnejšie definujú parciálne časti diela po stavebnotechnickej alebo technologickej stránke. Skutočnosť, že verejný obstarávateľ požaduje „rozpustiť“ ceny za niektoré absentujúce položky do iných, súvisiacich položiek výkazu výmer, nemožno a priori považovať za konanie, ktoré má charakter porušenia zákona o verejnom obstarávaní tak, ako to dlhodobo vnímal úrad vo svojej predchádzajúcej rozhodovacej činnosti.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.