Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. januára 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. eur) je k 31.12.2021 čerpanie zdrojov vo výške 8,28 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 49,64 %.

V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU pre SR v rámci 1. tranže je vo výške 597 022 495 eur a navýšila alokácie OP Ľudské zdroje o 316 832 573 eur, Integrovaného regionálneho OP o 194 900 994 eur a OP Efektívna verejná správa o 85 288 928 eur.

Od 31.7.2021 sa predĺžilo programové obdobie Programu rozvoja vidieka (PRV) do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 spolu vo výške 740,48 mil. eur.

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

Zdroje EŠIF vo výzvach a vyzvaniach

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (16,68 mld. eur) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31.12.2021 finančné prostriedky vo výške 21,94 mld. eur, čo predstavuje 131,86 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Kontrahované zdroje EŠIF

Ku dňu 31.12.2021 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 14,41 mld. eur, čo predstavuje 86,38 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Čerpanie zdrojov EŠIF

Ku dňu 31.12.2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 8,28 mld. eur, čo predstavuje 49,64 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Ku dňu 31.12.2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 8,28 mld. eur, čo predstavuje 49,64 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Prehľad implementácie EŠIF za 2021 podľa jednotlivých mesiacov:

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

* Od 30.06.2021 evidujeme navýšenie alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 o 1. tranžu zdrojov REACT–EU v sume 597,02 mil. eur. Navýšené boli alokácie 3 OP.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

Prehľad implementácie jednotlivých OP k 31.12.2021 v porovnaní s implementáciou OP k 30.11.2021

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

Za Certifikačný orgán (MF SR) pre EŠIF (všetky OP okrem PRV t.j. bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka = 14, 37 mld. eur) sa k 31.12.2021 sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 677,20 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2021 je k 31.12.2021 splnený pre 9 operačných programov: OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny OP, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc, Program Interreg V-A SK-CZ, Program Interreg V-A SK-AT a Program spolupráce INTERACT III, financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu.

Uvedené pravidlo nebolo k 31.12.2021 splnené za OP Rybné hospodárstvo, financovaného z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ohrozená suma predstavuje 289 tis. eur.

Prehľad sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021 a 2022 a zostávajúcej sumy potrebnej deklarovať do konca programového obdobia:

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021: 0,29 mil. eur.

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022: 1 051,72 mil. eur (kumulovane s predchádzajúcim rokom).

Ostáva deklarovať na EK pre splnenie pravidla N+3 v rokoch 2023 a 2024: 6 041,77 mil. eur (kumulovane s predchádzajúcimi rokmi).

Implementácia EŠIF k 31.12.2021 - Certifikačný orgán MF SR a RO pre PRV

Zdroj: partnerskadohoda.sk / finance.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.