Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Povinnosti prijímateľa k podaniu žiadosti o vykonanie kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V zmysle „Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania“ pre programové obdobie 2021 – 2027 z 22. 12. 2022, žiadosťo vykonanie kontroly podľa prílohy č. 6 (vygenerovaná v systéme ITMS) doručuje prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS, bez potreby elektronického podpísania.

Rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO.

Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky.

Kompletnú dokumentáciu k VO alebo obstarávaniuprijímateľ predkladá cez ITMS, pričom je povinný jednotlivé časti dokumentácie evidovať do ITMS samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB.

Pozor: V prípade, ak si prijímateľ zvolí inú formu doručenia žiadosti o kontrolu verejného obstarávania, než ako je uvedené v predmetnej príručke, ÚVO ako SO sa takouto žiadosťou nebude zaoberať.

ÚVO ako SO žiada prijímateľa o predloženie žiadosti o vykonanie kontroly len prostredníctvom ITMS, spolu s odkazom na uzavretú Zmluvu o NFP, nakoľko UVO ako SO vykonáva kontrolu až vo fáze po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP.

Pre viac informácií pozri tiež:

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie