Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Sekcia regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS so stretla v Sliači

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. decembra 2023 – Sekcia regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS zasadala koncom novembra v Sliači na pozvanie členky sekcie a primátorky Sliača Ľubice Balgovej.

Sekcia sa pod vedením primátora mesta Vrútky Branislava Zacharidesa venovala problematike regionálnych eurofondov na úrovni území udržateľného rozvoja, aktuálnej výzve na základné školy z Programu Slovensko 2021 – 2027 a projektom miestnych občianskych a preventívnych služieb a sociálnym podnikom.

Sekcia na svojom druhom zasadnutí 22. novembra 2023 v Sliači prediskutovala a prijala uznesenia, ktoré budú predložené na najbližšie rokovanie Rady ZMOS (5. - 6.12.2023). Členovia sekcie otvorili tému financovanie miestnych občianskych a preventívnych služieb v obciach (MOaPS). Na základe informácie od členov sekcie niektoré projekty schválili a niektoré nie. Predseda sekcie informoval, že na podporu MoaPS je alokovaných cca 67 miliónov eur, žiadosti prišli v sume vyše 90 miliónov eur. Po diskusii sekcia navrhla navýšenie alokácie na miestne občianske a preventívne služby. 

Predseda sekcie otvoril problematiku projektov na znižovanie energetickej náročnosti historických budov, a to konkrétne skrátenú výzva z programu plánu obnovy. Od posledného zasadnutia sekcie sa k tejto téme viedlo rokovanie so SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) aj s NIKA (Národná implementačná a koordinačná autorita). Z rokovaní vyplynulo, že to, čo nám prisľúbili by sa malo udiať, navýšenie alokácie sa zatiaľ neudialo, závisí to od politickej vôle. 

Prisľúbili, že tie žiadosti, ktoré boli podané do polovice júla stihnú všetky vyhodnotiť a zverejniť výsledok hodnotenia do konca decembra 2023. Sekcia v prijatom uznesení požaduje revíziu plánu obnovy s navýšením alokácie pre komponent znižovania energetickej náročnosti historických budov. 
V súvislosti s metodikou alokácie regionálnych eurofondov na územia Udržateľného mestského rozvoja (UMR) poukázala sekcia na riziko vzniku tzv. bielych miest na mape. Jeden z identifikovaných problémov, na ktorý narážal aj ZMOS už minulý rok bolo, že informácie z MIRRI sa nedostanú ku všetkým obciam v území UMR. 

 

Počas diskusie sa otvorila téma ohľadne uplatnenia dvoch bodov z rozhodnutí Rád partnerstva a Kooperačných rád na projekty na základné školy v rámci školskej výzvy z Programu Slovensko 2021-2027 (PSK 21 - 27). Na rokovaní monitorovacieho výboru PSK 21-27, kde sa zúčastnil predseda sekcie vznikol úzus, že pri všetkých IÚS riadkoch, kde pôjde dopytová výzva pred výzvou IÚS, bude umožnené, aby Rada partnerstva alebo Kooperačná rada ak chce, dala extra dva body tým projektom, ktoré chce podporiť. K tejto téme bolo prijaté aj uznesenie, v ktorom sekcia žiada od MIRRI informáciu o dopadoch uplatnenia extra dvoch bodov z rozhodnutia Rád partnerstva a Kooperačných rád na konečné poradie predložených projektov na základné školy v rámci hodnotenia školskej výzvy a prehodnotenie uznania dvoch extra bodov v prípade, že sa neuplatňoval rovnaký princíp vo všetkých Radách partnerstva. 

V rámci bodu rôzne sekcia prediskutovala a prijala uznesenie, v ktorom žiada o urýchlené zverejnenie úspešných žiadostí na výstavbu cyklotrás z Plánu obnovy z prvej výzvy a čo najskoršie zverejnenie úspešných žiadostí z druhej výzvy po jej uzavretí, ako aj zverejnenie disponibilných zdrojov, ako i výrazne znížiť administratívnu náročnosť projektov financovaných najmä z Európskeho sociálneho fondu, zjednotiť a zjednodušiť pravidlá implementácie a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel po celú dobu implementácie projektov. 

Vzhľadom na aktuálnosť a akútnosť riešenia sekcia vo vzťahu k sociálnym podnikom požaduje zabezpečiť, aby dohody o vyrovnávacích príspevkoch pre registrované sociálne podniky na ďalší rok boli uzatvárané ešte v existujúcom hospodárskom roku tak, aby vyplácanie vyrovnávacích príspevkov kontinuálne pokračovalo v nasledujúcom roku z mesiaca na mesiac. 

Ďalej požaduje prehodnotiť zákon o sociálnej ekonomike č. 112/2018 v bode posudzovania zdravotne znevýhodnených zamestnancov, ktorí nie sú posúdení ako invalidní v zmysle vrátenia posudzovania na úroveň obvodných a pracovných lekárov a prehodnotiť zákon o sociálnej ekonomike č. 112/2018 v bode výšky vyrovnávacích príspevkov pre zdravotne znevýhodnených posudzovaných na základe lekárskeho posudku a zjednotiť to na výšku pôvodných 75% ako bolo pred úpravou zákona v decembri 2022.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.