Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 8. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov ÚVO prináša v prehľade rozhodnutia úradu, ako aj predsedu úradu.

Predseda úradu uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 %, nakoľko kontrolovaný vo vyjadrení k zisteným skutočnostiam uviedol, že v plnom rozsahu súhlasí so všetkými skutočnosťami, ktoré zistil predseda úradu v tomto konaní, ako aj s tým, že sa dopustil správneho deliktu. V druhom rozhodnutí  sa druhostupňový správny orgán rozhodol uložiť pokutu v dolnej hranici zákonom stanoveného sankčného rozpätia. Prvostupňové rozhodnutia úradu v niektorých prípadoch konštatovali porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ale niekoľko konaní bolo zastavených, keďže úrad nezistil porušenie zákona.

Metodické usmernenia vysvetľujú účasť registrovaných sociálnych podnikov vo verejných obstarávaniach, či problematiku posúdenia oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.