Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy: aktualizácia číslo 3

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo aktualizáciu číslo 3 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Cieľom aktualizácie č. 3 TU k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy č. IROP-PO7-SC71-2021-77 je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Aktualizáciou sa v kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre oprávnené typy aktivít A. a B. a typ aktivity C. z dôvodu zmeny rozhodnutia v prípade žiadosti o NFP predloženej pre typ aktivity C. Alokácia výzvy pre typ aktivity C. sa navyšuje z alokácie výzvy pre typy aktivít A. a B. z pôvodných 3 817 128 Eur na 5 616 808 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 1 799 680 Eur. Alokácia pre typy aktivít A. a B. sa upravuje z pôvodných 6 600 000 Eur na 4 800 320 Eur (zdroj EÚ). Celková alokácia na výzvu sa aktualizáciou nemení, t. j. ostáva na sume 10 417 128 Eur (zdroj EÚ).

Výzva: IROP-PO7-SC71-2021-77 je dostupná TU.

V rámci špecifického cieľa 7.1.- Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,

B. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy,

C. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.