Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na realizáciu pozemkových úprav

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2022 – Poľnohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu č. 60/PRV/2022 pre mestá a obce na podporu vybudovania cestných komunikácii na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby, protierózne opatrenia na ochranu pôdy, opatrenia na ekologickú a biodoverzitnú ochranu vodného roku a vodohospodárske opatrenia na ochranu krajiny pred prívalovými vodami. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 30.11.2022.

Oprávnené aktivity projektu:

  • Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby – hlavné, vedľajšie a pomocné poľné cesty vrátane súvisiacich stavebných objektov zahŕňajúce pozdĺžne a priečne odvodnenie komunikácie a ďalšie, vrátane prvkov na zachytenie, zdržanie a vsiaknutie zachytených dažďových vôd z ciest.
  • Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby – ochranné zalesňovanie, ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, záchytná protierózna priekopa, zberná protierózna priekopa, zvodná protierózna priekopa, vsakovacia protierózna priekopa, kombinovaná protierózna priekopa, stupňovitá terasa, terasový stupeň, priehlbinová protierózna terasa (prieľah, prieloh), hrádzková protierózna terasa, prehrádzka, hradenie strží a údolníc, protierózny stupeň (medza), protierózna nádrž, prenosná zábrana, veterná zábrana (prekážka), snehový mostík (lavínové zábrany), vsakovacie a kalové jamy a ďalšie.
  • Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny – biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku a ďalšie.
  • Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu – závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, vodná nádrž (aj viacúčelová), ochranná nádrž, bočná suchá ochranná nádrž (polder), suchá ochranná nádrž, úprava a revitalizácia vodného toku, protipovodňová hrádza, zahrádzanie bystrín, hradenie strží a údolníc s vytvorením malých vodných plôch, zasakávací a zavodňovací pás po vrstevnici, odvodňovací kanál adaptovaný na zadržiavanie a zdržiavanie dažďových vôd a spodných vôd, a ďalšie.
  • Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia – súvisiace najmä s ochranou povrchových vôd, rekultiváciou poľnohospodárskej pôdy a ďalšie.

 

Oprávnení žiadatelia:

Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

Oprávnené územie: katastrálne územia Slovenska (NUTS I) okrem ostatných regiónov (Bratislavský kraj), v ktorých bol projekt pozemkových úprav zapísaný do katastra nehnuteľností.

Indikatívna výška finančných prostriedkov za MRR (v EUR): 55 476 238,00

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.11.2022

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 28.2.2023

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt a výška podpory

Minimálna výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 1 500 000,00 EUR

Podpora je nezisková - grant vo forme:

  • zálohová platba do výšky maximálne 50 % oprávnených výdavkov
  • refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov (čl. 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č.1303/2013).

Celé znenie Výzvy č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 „Investície do hmotného majetku“, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení sa dočítate TU.


Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.