Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zmeny v zákone o VO v súvislosti s 2. vlnou pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. januára 2021 - Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje účastníkov procesu verejného obstarávania, že od 19. 01. 2021 vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19:

Uvedeným zákonom č. 9/2021 Z. z. dochádza aj k zmene zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o verejnom obstarávaní sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V § 56 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,“.

2.    Za § 187f sa vkladá § 187g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Priame rokovacie konanie, ktoré sa začalo a neskončilo do účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.“.

V súlade s vyššie uvedenou zmenou § 56 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dochádza k zmene uplatňovania odkladnej lehoty pri použití priameho rokovacieho konania, čo bude v praxi znamenať, že odkladná lehota týkajúca sa uzavretia zmluvy, sa pri oprávnenom použití priameho rokovacieho konania nebude uplatňovať (a to bez ohľadu na počet subjektov, ktoré boli prizvané na rokovanie).

V súvislosti s uvedenou zmenou zákona o verejnom obstarávaní dáva ÚVO opätovne do pozornosti dokument pripravený Európskou komisiou pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorý sa týka obstarávania v súčasnej neľahkej situácii spôsobenej ochorením COVID-19. Týmto dokumentom je Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 2020/C 108 I/01. Uvedený dokument je zverejnený  na webovom sídle úradu v časti Metodika zadávania zákaziek TU 

Európska komisia v Usmernení upozorňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov na to, že použitie „rokovacieho konania bez zverejnenia“ predstavuje odchýlenie sa od základnej zásady transparentnosti zakotvenej v Zmluve o fungovaní EÚ. Súdny dvor Európskej únie vyžaduje, aby sa takýto postup využíval výnimočne. Všetky podmienky pre jeho použitie (pre konkrétny dôvod použitia) musia byť splnené kumulatívne (spoločne) a musia sa vykladať reštriktívne.

Vzhľadom na to, že množstvo komodít súvisiacich s riešením ochorenia COVID-19 sa opakuje, verejní obstarávatelia by mali svoje potreby plánovať v čo najväčšej možnej miere vopred a využívať dostupné súťažné postupy, ako sú verejná súťaž alebo dynamický nákupný systém (pri nadlimitných zákazkách) alebo pri podlimitných zákazkách vyhlasovať podlimitné postupy zadávania zákazky postupom cez vestník alebo cez elektronické trhovisko.

Viac informácií je k dispozícii TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.