Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zverejnili výzvu Učitelia pre 21. storočie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. marca 2022 -  Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 1. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Ciele výzvy:        

1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.
2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.
3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Projekt sa bude realizovať v 3 kolách. Výsledkom troch kôl výzvy je vznik postupne 40 regionálnych centier  (v priemere jedno centrum na dva okresy) s priemerne 10 členným tímom mentorov. Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby školy v okolí centier vytvárali spolupracujúcu sieť škôl.

Podávanie žiadosti: žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára (v príprave) do 31. 3. 2022 do 23:59 min.

Uzávierka 1. kola výzvy je 31. marca 2022 o 23:59 a následne v rovnakom termíne ako podanie všeobecnej agendy MŠVVaŠ SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) – priamy odkaz sa zobrazí po odoslaní elektronického formulára.

Na 1. kolo výzvy je vyčlenených celkom 10 099 800 eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov Regionálnych centier podpory učiteľov.

Viac informácií nájdete TU.

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.