Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Druhý a tretí definičný znak bežnej dostupnosti

Dátum:

Test bežnej dostupnosti predstavuje základný (a jediný) nástroj pre rozhodnutie, či zákazka patrí na Elektronický kontraktačný systém, alebo nie. Rada ÚVO sa v rozhodnutí č. 3131-9000/2018 vyjadrila k druhému a tretiemu definičnému znaku testu bežnej dostupnosti. Z obsahu rozhodnutia vyplýva, že v súvislosti s druhým definičným znakom v prípade, ak sa predmet plnenia bežne dodáva v tzv. customizácii, teda že výrobcovia skladajú tovar z rôznych modulov, táto skutočnosť sama osebe predstavuje potvrdenie bežnej dostupnosti plnenia. V súvislosti s tretím definičným znakom bežnej dostupnosti Rada ÚVO v predmetnom rozhodnutí uviedla, že pre splnenie uvedeného znaku postačuje, aby mali spotrebitelia možnosť si daný tovar zakúpiť "spravidla v podobe", v akej je dodávaný aj verejnému obstarávateľovi. To znamená, že stačí možnosť si daný predmet zákazky kúpiť, nie reálnu výmenu tovarov na trhu spotrebiteľov.

Druhý a tretí definičný znak bežnej dostupnosti
JUDr.
Juraj
Tkáč
Z rozhodnutia č. 3131-9000/2018
3. K prvej zistenej skutočnosti Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") uviedol citácie z odborného stanoviska, ktoré si vyžiadal v danom konaní, podľa ktorých je CNC 5-osé obrábacie centrum špeciálnym strojovým zariadením, ktoré musí vyhovovať určitým špeciálnym požiadavkám. Znalec ďalej uviedol, že dodávka tovaru takéhoto charakteru si vyžaduje individuálny prístup ku každému klientovi, čo sa bežne rieši rôznymi dodatočnými úpravami, nastaveniami či výbavou v pozícii "options".
4. V odôvodnení úrad ďalej poukázal na definíciu spotrebiteľa v zákone o ochrane spotrebiteľa a skonštatoval, že vzhľadom na povahu predmetu zákazky sa domnieva, že v podobe, v akej je predmet zákazky dodávaný pre kontrolovaného, nie je dodávaný aj pre spotrebiteľov. Preto úrad skonštatoval, že predmet zákazky nemožno považovať za tovar bežne dostupný na trhu.
5. Úrad uznal, že obstarávané zariadenie môže slúžiť na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb kontrolovaného ako subjektu pôsobiaceho v strojárstve, nie však na uspokojenie bežných potrieb iných subjektov. Na základe uvedeného mal úrad za to, že predmet zákazky nespĺňa definičné znaky bežnej dostupnosti podľa § 2 ods. 5 písm. o) body 2. a 3. zákona o verejnom obstarávaní.
6. Napokon úrad skonštatoval, že toto porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže mal byť použitý postup zadávania zákazky cez Vestník verejného obstarávania, čím bola uchádzačom odopretá, okrem iného, aj možnosť uplatnenia revíznych postupov.
7. K druhej zistenej skutočnosti úrad na základe vyžiadaného odborného stanoviska skonštatoval, že technické parametre stanovené a požadované kontrolovaným nie sú úplné a nestranné, a teda mohli odradiť potenciálnych uchádzačov od predloženia ponuky. Dôvodom je záver znalca, podľa ktorého kombináciu kontrolovaným stanovených parametrov (konkrétne: pojazdy, priemer otočného stola, otočenie B-osi a maximálna váha nástroja) spĺňa iba jeden z modelov ponúkaných v rámci prieskumu trhu, pričom znalec ani po preskúmaní verejne dostupných dát rôznych typov zariadení od iných výrobcov nenašiel zariadenie, ktoré by presne vyhovovalo všetkým požiadavkám. Jediným zariadením spĺňajúcim všetky požiadavky je, podľa názoru znalca, zariadenie BX700T od výrobcu Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.
8. K argumentu kontrolovaného, podľa ktorého nielen zariadenie BX700T spĺňa všetky požiadavky, ale aj zariadenie BX900T od toho istého výrobcu, úrad uviedol, že obe zariadenia vyrába ten istý subjekt, čo taktiež predstavuje znevýhodnenie ostatných subjektov. Úrad posúdil aj katalógy modelov iných zariadení, ktoré predložil kontrolovaný a ktoré majú taktiež spĺňať všetky požiadavky na predmet zákazky, a dospel k záveru, že splnenie všetkých požiadaviek z predložených prospektov nevyplýva.
9. Preto úrad skonštatoval, že kontrolovaný špecifikáciou predmetu zákazky porušil princípy verejného obstarávania, zvlášť princíp nediskriminácie a princíp rovnakého zaobchádzania. Toto porušenie zákona mohlo mať podľa úradu vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže v dôsledku kontrolovaným definovanej technickej špecifikácie predmetu zákazky mohli byť od predloženia ponuky odradení potenciálni uchádzači.
11. K prvej zistenej skutočnosti, teda k otázke, či je predmet zákazky bežne dostupný na trhu, kontrolovaný poukázal na rozhodnutie úradu č. 14712-6000/2017-ODI z 30. októbra 2017, v ktorom úrad kontroloval zákazku na obdobný predmet: "5-osý, plne kontinuálny, univerzálny CNC frézovací stroj s fixným a otočným telom a výklopným vretenom". Úrad v predmetnom konaní zastavil konanie z dôvodu, že nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Kontrolovaný je, berúc do úvahy princíp právnej istoty, presvedčený, že úrad by mal v skutkovo podobných prípadoch rozhodovať rovnako.
12. Kontrolovaný ďalej poukazuje na legálnu, v zákone o verejnom obstarávaní zakotvenú, definíciu bežnej dostupnosti. Podľa nej je bežne dostupným tovarom:
a)
Tovar, ktorý nie je vyrábaný, dodávaný, uskutočňovaný alebo poskytovaný na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek. Kontrolovaný konštatuje, že táto podmienka je splnená, keďže zariadenie, ktoré je predmetom zákazky, sa dodáva bez akýchkoľvek špecifických či jedinečných požiadaviek. Podľa kontrolovaného nemôže obstáť argument úradu, podľa ktorého keďže je predmet zákazky špe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.