Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Emailová forma oznamovania otváraní ponúk časť "kritériá" podľa rady úradu pre verejné obstarávanie

Dátum:

Rada Úradu pre verené obstarávanie (ďalej aj "rada") vo svojom rozhodnutí zo 6. augusta 2015, č. 8561-9000/2015-KR/18, uviedla, že postup (verejného) obstarávateľa, kedy oznámil otváranie ponúk časť "Kritériá" emailom je v prípade sporu nedostatočný a nie je pritom rozhodujúce, že (verejný) obstarávateľ disponuje aj potvrdením o prečítaní uvedeného emailu. V zmysle citovaného rozhodnutia Rada v prípade využitia elektronických prostriedkov vyžaduje použitie zaručeného elektronického podpisu.

Emailová forma oznamovania otváraní ponúk časť "kritériá" podľa rady úradu pre verejné obstarávanie
JUDr.
Juraj
Tkáč
Dovolíme si týmto napriek tomu, že nám neostáva nič iné len uvedené rozhodnutie rešpektovať, s uvedeným názorom rady nesúhlasiť. Samotná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nie je v prípade sporov natoľko formalistická ako rozhodnutie rady, keďže Najvyšší súd Slovenskej republiky akceptuje ako dôkazy aj bežné emaily, a to aj bez potvrdenia o prečítaní (rozhodnutia sp. zn. 8 Sžo 15/2012, sp. zn. 1 Nc 6/2012 a iné). Taktiež ostatná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zmenila § 18, nevyžaduje v každej komunikácii použitie zaručeného elektronického podpisu. Práve v kontexte novely bude otázna ďalšia aplikácia tohto rozhodnutia.
V kontexte prejednávaného problému zároveň uvádzame, že rada sa zaoberala problematikou doručenia oznámenia o otváraní oznámenia časť "Kritériá", no zákon viaže lehotu na otváranie ponúk časť "Kritériá" na preukázanie odoslania, nie doručenia oznámenia. Na preukázanie odoslania slúži bežný log z príslušného serveru.1) Máme za to, že ak by sa podstata rozhodnutia týkala otázky preukázania odoslania, pravdepodobne by bolo rozhodnutie rady iné.
Rozhodnutie
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") v odôvodnení rozhodnutia o námietkach smerujúcich proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písm. a) až f) § 138 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") uviedol, že kontrolovaný uverejnil 27. februára 2015 vo Vestníku verejného obstarávania informáciu o otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" (ďalej aj "častí ponúk ,Kritériá'") podľa § 41 ods. 1 ZVO, v ktorej uviedol, že otváranie týchto častí ponúk sa uskutoční 6. marca 2015.
Úrad ďalej poukázal na to, že kontrolovaný 26. februára 2015 odoslal uchádzačom na nimi uvedené email­ové adresy oznámenie, v ktorom uviedol, že otváranie častí ponúk "Kritériá" sa bude konať 6. marca 2015 o 10:30 na adrese: Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát, miestnosť č. 116 nová budova, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava. K uvedenému úrad konštatoval, že po vyhodnotení častí ponúk označených ako "Ostatné" (ďalej aj "častí ponúk ,Ostatné'") kontrolovaný pristúpil k otváraniu častí ponúk "Kritériá", konkrétne 26. februára 2015 odoslal všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, prostredníctvom elektronickej pošty oznámenie o mieste a čase otvárania častí ponúk "Kritériá", a zároveň 27. februára 2015 túto informáciu uverejnil vo svojom profile. Úrad mal za to, že otváranie častí ponúk "Kritériá" prebiehalo na identickom mieste ako pri otváraní častí ponúk "Ostatné", keďže kontrolovaný vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch určil, že otváranie častí ponúk "Ostatné" bude prebiehať na adrese: Univerzita Komenského v Bratislave - rektorát, miestnosť č. 116 - zasadačka rektora, Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava. V tejto súvislosti úrad poukázal na § 41 ods. 3 ZVO, z ktorého vyplýva, že kontrolovaný je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuka nebola vylúčená, aby bol zabezpečený princíp transparentnosti, podľa ktorého má byť každý krok kontrolovaného dostatočne preskúmateľný. V tejto súvislosti úrad poukázal na emailovú správu z 26. februára 2015 odoslanú všetkým uchádzačom a na potvrdenie o prečítaní správy, ktorá sa nachádzala v dokumentácii kontrolovaného, ktorými podľa úradu kontrolovaný jasne preukázal, že odoslal navrhovateľovi oznámenie o mieste a čase otvárania častí ponúk "Kritériá", pričom navrhovateľ si toto oznámenie prečítal, teda mal podľa úradu vedomosť, kedy a kde sa otváranie predmetných častí ponúk uskutoční. Na základe uvedeného mal úrad za to, že kontrolovaný postupoval v súlade s § 41 ods. 3 ZVO, keď odoslal uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, oznámenie o mieste a čase otvárania častí ponúk "Kritériá", a zároveň dodržal zákonom ustanovenú lehotu min. 5 pracovných dní medzi odoslaním tohto oznámenia a sam
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.