Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K možnosti vyžadovania identických dokladov v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti a poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy

Dátum:

V predchádzajúcom čísle sme poukázali na rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie SR (ďalej aj "Rada"), v ktorom Rada prelomila doterajšiu rozhodovaciu prax a umožnila v rámci vyžadovania poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy žiadať aj iné doklady ako uvedenie subdodávateľov, resp. odkaz na informáciu o zápise v registri partnerov verejného sektora. Týmto dávame do pozornosti rozhodnutie Rady č. 10930-9000/2018 z 23. októbra 2018, v ktorom sa Rada zaoberala prípustnosťou vyžadovania identických dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a obdobné doklady boli vyžadované aj v rámci poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy.

K možnosti vyžadovania identických dokladov v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti a poskytovania súčinnosti pred podpisom zmluvy
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
Z rozhodnutia
Zistenie č. 2
8. Úrad pre verejné obstarávanie SR (ďalej aj "Úrad") poukázal zároveň na to, že kontrolovaný v súťažných podkladoch uviedol, že úspešný uchádzač bude pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, povinný predložiť:
-
úradne overenú kópiu licencie na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
-
úradne overenú kópiu oprávnenia podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej aj "zákon o BOZP"), resp. osvedčenia alebo preukazu podľa § 16 zákona o BOZP na preukázanie oprávnenia vykonávať činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej aj "vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z."), a to na nasledovný rozsah: montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zmluvy o dielo,
-
úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej aj "zákon o architektoch"), t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby.
9. Úrad poukázal na to, že predloženie uvedených dokladov vyžadoval kontrolovaný len od úspešného uchádzača, pričom Úrad dospel k záveru, že ide o doklady, ktorými uchádzač môže preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, a teda ide o doklady, ktoré bol kontrolovaný povinný stanoviť ako podmienku účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní").
10. Tento záver Úrad odôvodnil tým, že vydanie týchto dokladov je spojené so splnením požiadaviek na určitú odbornú prax a vzdelanie, a teda nimi uchádzač alebo záujemca preukazuje, že pri plnení zákazky, resp. v čase predloženia ponuky disponuje osobami, ktoré požadované vzdelanie a odbornú prax spĺňajú, a na základe toho im boli predmetné doklady, resp. certifikáty vydané, čo sa zhoduje s definíciou podmienky účasti pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
11. Úrad uviedol, že podmienky účasti bol uchádzač povinný spĺňať v čase predkladania ponuky. Ich nesplnenie vedie v zmysle § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní k vylúčeniu uchádzača, voči čomu je uchádzač oprávnený podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Vyžadovaním predloženia dokladov, ktoré možno považovať za podmienky účasti, len od víťazného uchádzača v rámci inštitútu poskytnutia riadnej súčinnosti v zmysle § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní však kontrolovaný odňal uchádzačovi možnosť revízneho postupu podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
12. Úrad tiež uvie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.