Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K pojmu "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom", vo svetle rozsudku súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. Októbra 2017 vo veci c-567/15, UAB "Litspecmet" proti UAB Vilniaus Lokomotyvu Remonto Depas

Dátum:

Pojem "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom", a jej jednotlivé znaky sú často pertraktované nielen v judikatúre Súdneho dvora EÚ, ale aj v praxi, keďže tieto osoby, najmä tie, ktoré sú zriadené ako obchodné spoločnosti, majú tendenciu vyhnúť sa administratívne, časovo a odborne náročnému procesu verejného obstarávania, najmä ak ide o "reťazenie", t.j. prípady, ak verejný obstarávateľ zriadi obchodnú spoločnosť, tá zriadi ďalšiu obchodnú spoločnosť a pod. Často v praxi upozorňujeme, že výklad pojmu "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom", nie je možné vykladať formalisticky, na základe formálneho (ne)naplnenia znakov uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ale funkčne tak, ako to opakovane uviedol Súdny dvor EÚ napríklad v bodoch 42 a 43 rozsudku z 1. februára 2001 vo veci C 237/99, Komisia proti Francúzsku, Zb. s. I 939, ako aj v citovanej judikatúre, najmä že sa opomína vyhodnotenie všetkých okolností pôsobenia takýchto osôb. Predkladané rozhodnutie "do špiku kosti" odhaľuje, ako postupovať pri vyhodnocovaní pojmu "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom".

K pojmu "inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom", vo svetle rozsudku súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. Októbra 2017 vo veci c-567/15, UAB "Litspecmet" proti UAB Vilniaus Lokomotyvu Remonto Depas
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Zo skutkových okolností predkladaného rozhodnutia vyplynulo, že VLRD bola obchodná spoločnosť (litovská), ktorá bola zriadená v priebehu roka 2003 v nadväznosti na reštrukturalizáciu spoločnosti "Lietuvos geležinkeliai" AB ("litovská železničná spoločnosť") a ktorej predmet činnosti sa týkal najmä výroby a údržby lokomotív, vozňov, ako aj elektrických motorov a motorových strojov. VLRD pritom bola dcérska spoločnosť litovskej železničnej spoločnosti, ktorá bola jediným spoločníkom. Litovská železničná spoločnosť, ktorá bola bezpochyby verejným obstarávateľom, bola v čase vzniku skutkových okolností hlavným zákazníkom spoločnosti VLRD, pričom jej objednávky predstavovali okolo 90% obratu spoločnosti VLRD. V priebehu roka 2013 VLRD uverejnila zjednodušené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania (zrejme mimo postupov verejného obstarávania -
pozn. autora
) na nákup tyčí zo železných kovov, do ktorého sa prihlásila spoločnosť LitSpecMet, ktorá bola neskôr vyhlásená za úspešného uchádzača len v súvislosti s časťou svojej ponuky. LitSpecMet navrhla zrušenie verejného obstarávania, ako aj uverejnenie nového oznámenia, ktoré by bolo v súlade s litovským zákonom o verejnom obstarávaní, a to z dôvodu, že podľa nej je VLRD verejným obstarávateľom v zmysle litovského zákona o verejnom obstarávaní. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami, t.j. najmä či spoločnosť VLDR spĺňa pojmové znaky verejného obstarávateľa, Vilniaus apygardos teismas (Krajský súd Vilnius) rozhodol položiť Súdnemu dvoru EÚ tieto prejudiciálne otázky:
"1.
Má sa článok 1 ods. 9 smernice 2004/18 vykladať v tom zmysle, že spoločnosť:
-
ktorú zriadil verejný obstarávateľ vykonávajúci činnosť v oblasti železničnej dopravy, konkrétne: riadenie verejnej železničnej infraštruktúry, osobná a nákladná doprava,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.