Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Možnosť preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky oprávnením na sprostredkovateľskú činnosť

Dátum:

Pri preukazovaní oprávnenia na plnenie predmetu zákazky dochádza v praxi k situáciám, keď uchádzač/záujemca namiesto oprávnenia na činnosť, ktorá je predmetom zákazky, preukazuje toto oprávnenie tým, že má zapísanú sprostredkovateľskú činnosť v obchodnom alebo živnostenskom registri. V tomto článku čiastočne nadviažeme na tému oprávnenia na plnenie predmetu zákazky z predchádzajúceho čísla časopisu a vysvetlíme, kedy je oprávnenie na sprostredkovateľskú činnosť dostatočné a ako nazerať na vyhodnocovanie splnenia tejto podmienky.

Možnosť preukázania oprávnenia na plnenie predmetu zákazky oprávnením na sprostredkovateľskú činnosť
Jozef
Bálint
vyštudoval právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí v oblasti energetiky, u jedného z najväčších obstarávateľov na Slovensku, kde sa venuje prevažne komplexnému zabezpečovaniu zadávania nadlimitných zákaziek. V minulosti pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie, kde získal skúsenosti aj v oblasti kontrolnej činnosti a rozhodovacej praxe vo verejnom obstarávaní.
Predmet činnosti (podnikania)
Oprávnenie na plnenie predmetu zákazky sa vo verejnom obstarávaní na Slovensku väčšinou preukazuje prostredníctvom výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra. Obsahom uvedených výpisov sú, okrem iného, predmety činností, na ktoré je uchádzač/záujemca oprávnený. Veľmi zjednodušene, uvedené predmety činností sa do registrov zapisujú zväčša na základe vydaného živnostenského oprávnenia.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "živnostenský zákon") pozná tri druhy živností:
a)
voľné,
b)
viazané,
c)
remeselné.
Kým viazané a remeselné živnosti sú podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti, vydanie živnostenského oprávnenia na voľnú živnosť podlieha v podstate iba splneniu formálnych požiadaviek ustanovených v § 45 a nasl. živnostenského zákona.
Sprostredkovateľská činnosť
Sprostredkovateľská činnosť je voľnou živnosťou, keďže sa nenachádza v prílohe č. 1 (remeselné živnosti) ani v prílohe č. 2 (viazané živnosti) živnostenského zákona. Bližšie vymedzenie foriem sprostredkovateľskej činnosti (ktoré sú uvedené príkladne) ponúka "Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie". Ide o materiál vydaný Ministerstvom vnútra SR (sekcia verejnej správy - odbor živnostenského podnikania), v ktorom je detailnejšie vymedzený obsah predmetov činností "sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti služieb a v oblasti výroby".
Uvedený materiál Ministerstva vnútra SR sa zmieňuje o limitoch sprostredkovateľskej činnosti v poznámke, ktorá uvádza:
"Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu nie je možné vykonávať v komodite, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napríklad sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s vojenským materiálom - vyžaduje sa povolenie podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom. V rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti, napríklad prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, zasielateľstvo. Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti nie je možné vykonávať finančné sprostredkovanie a v jeho rámci ani sprostredkovanie dôchodkového sporenia, ani sprostredkovanie stavebného sporenia, ani sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom trhu, ani činnosť sprostredkovateľov na riešenie kolektívnych sporov."
Predmet sprostredkovateľskej činnosti
Predmet sprostredkovateľskej činnosti je daný definíciou sprostredkovateľskej zmluvy, na základe ktorej sa vykonáva.
Podľa § 642 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Obchodný zákonník" alebo "OBZ"):
"Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu)."
Podľa § 644 OBZ:
"Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania."
Podľa § 649 ods. 1 OBZ:
"Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.