Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – august 2022 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Spojené veci C-383/21 a C-384/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d'État (Štátna rada, Belgicko)
1. V Belgicku sa sociálny bytový podnik, ktorý je verejnoprávnym subjektom, a obec rozhodli uzavrieť rámcovú dohodu o obstarávaní. Podľa nej sa zákazka týkajúca sa technickej pomoci pri výstavbe bytov a ďalšia zákazka týkajúca sa poskytnutia služieb spočívajúcich vo vyhotovení súpisu materiálov obsahujúcich azbest nezadajú prostredníctvom verejného obstarávania, ale zadajú sa priamo tretiemu verejnoprávnemu subjektu.
2. Orgán, ktorého valónska vláda poverila vykonávaním dohľadu nad činnosťou sociálnych bytových podnikov, rozhodol, že vyššie uvedená dohoda je neplatná, lebo sa domnieval, že v tomto prípade nie sú splnené podmienky na priame zadanie týchto zákaziek.
3. Obidve strany dohody podali žaloby proti rozhodnutiu o jej neplatnosti, keďže podľa ich názoru bolo priame zadanie zákaziek zlučiteľné so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februá­ra 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24"). Spor sa dostal na najvyšší správny súd Belgicka, ktorý predložil Súdnemu dvoru dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania.
I. Právny rámec. Smernica 2014/24
4. Podľa odôvodnenia 31:
"Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by sa na zmluvy uzavreté medzi subjektmi vo verejnom sektore mali vzťahovať pravidlá verejného obstarávania, existuje značná právna neistota. Príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa v jednotlivých členských štátoch, dokonca aj medzi verejnými obstarávateľmi, vykladá rôznymi spôsobmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné spresniť, v ktorých prípadoch nepodliehajú zmluvy uzavreté v rámci verejného sektora uplatňovaniu pravidiel verejného obstarávania.
Toto spresnenie by sa malo riadiť zásadami stanovenými v príslušnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Samotná skutočnosť, že obe strany dohody sú ako také orgánmi verejnej moci, nevylučuje uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania. Uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania by však nemalo byť v rozpore so slobodou orgánov verejnej moci vykonávať úlohy vo verejnom záujme, ktoré boli na ne prenesené, používaním ich vlastných zdrojov, čo zahŕňa možnosť spolupráce s ostatnými orgánmi verejnej moci ...".
5. V odôvodnení 33 sa uvádza:
"Verejní obstarávatelia by mali mať možnosť zvoliť si, že svoje verejné služby budú poskytovať spoločne na základe spolupráce a bez toho, aby boli povinní použiť akúkoľvek konkrétnu právnu formu. Takáto spolupráca sa môže týkať všetkých druhov činností súvisiacich s poskytovaním služieb a plnením povinností pridelených zúčastneným orgánom alebo prevzatých zúčastnenými orgánmi, ako sú napríklad povinné alebo dobrovoľné úlohy miestnych či regionálnych orgánov alebo služby prenesené na osobitné orgány na základe verejného práva. Služby poskytované jednotlivými zúčastnenými orgánmi nemusia byť nevyhnutne identické: môžu byť aj doplnkové.
Na zmluvy týkajúce sa spoločného poskytovania služieb vo verejnom záujme by sa nemalo vzťahovať uplatňovanie pravidiel stanovených v tejto smernici za predpokladu, že sú uzavreté výlučne medzi verejnými obstarávateľmi, že uskutočňovanie tejto spolupráce sa riadi výlučne so zreteľom na verejný záujem a že žiadny súkromný poskytovateľ služieb nebol zvýhodnený voči svojim konkurentom.
S cieľom splniť tieto podmienky by mala spolupráca vychádzať z koncepcie spolupráce. Takáto spolupráca si nevyžaduje, aby všetky zúčastnené orgány prevzali plnenie hlavných zmluvných povinností, pokiaľ existujú záväzky prispieť k poskytovaniu dotknutých verejných služieb na základe spolupráce. Okrem toho by sa spolupráca vrátane akýchkoľvek finančných prevodov medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi mala riadiť výlučne so zreteľom na verejný záujem."
6. Článok 12 ("Verejné zákazky medzi subjektmi v rámci verejného sektora") znie:
"1. Verejná zákazka, ktorú verejný obstarávateľ zadal právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.