Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní

Dátum:

Európsky parlament prijal 27. apríla 2016 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré je významným (r)evolučným krokom v ochrane osobných údajov uplatniteľným od 25. mája 2018. Nové pravidlá ochrany osobných údajov neobídu ani postupy verejného obstarávania. V tomto príspevku si Vám, okrem všeobecného úvodu ohľadom ochrany osobných údajov vo verejnom obstarávaní, dovoľujeme predstaviť najvýznamnejšie zmeny, ktoré môžu mať vplyv na povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov pri spracúvaní osobných údajov v postupoch verejného obstarávania a s tým súvisiacich povinností, aby sa začali včas pripravovať na nové pravidlá ochrany osobných údajov.

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (nielen) vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Marek
Griga
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa ochrane osobných údajov venoval len minimálne, skôr marginálne.
Expresiss verbis
riešil len pravidlá komunikácie a osobitné prípady zverejňovania osobných údajov z verejného obstarávania a obsahoval explicitnú zmienku o osobných údajoch len v ustanoveniach:
-
§ 16 - upravujúci všeobecné podmienky komunikácie,
-
§ 21 - upravujúci náležitosti správy o zákazke,
-
§ 22 - upravujúci oprávnenie zverejňovať určité osobné údaje v oznámeniach vo verejnom obstarávaní,
-
§ 49a - upravujúci oprávnenie zverejňovať určité osobné údaje v profile,
-
§ 93 - obsah obchodných podmienok elektronického trhoviska.
Problematika spracúvania osobných údajov vo verejnom obstarávaní tak bola ponechaná na všeobecnú právnu úpravu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Nová právna úprava verejného obstarávania reprezentovaná zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov síce upravuje niektoré osobitné povinnosti verejných obstarávateľov/obstarávateľov súvisiacich s ochranou osobných údajov v postupoch verejného obstarávania, no zostala rovnako chudobná na úpravu tejto problematiky. Osobitne sa im venuje len v nasledujúcich ustanoveniach:
§ 26 ods. 8
"V oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, v profile verejného obstarávateľa a v profile obstarávateľa možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo."
§ 61 ods. 6
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú a zverejnia všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona upravia podmienky používania dynamického nákupného systému z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii."
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.