Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové pravidlá zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ

Dátum:

Na základe zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť 26. septembra 2018, boli vypustené spod pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") tie prípady, ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50%. Cieľom návrhu na zmenu zákona o verejnom obstarávaní bolo dosiahnuť súlad pravidiel pre tzv. dotované subjekty, ktorým poskytne verejný obstarávateľ finančné prostriedky, s úpravou podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ. Európske smernice pre oblasť verejného obstarávania vyžadujú od dotovaných subjektov nakupovať v režime verejného obstarávania iba v prípade poskytnutia viac ako 50% finančných prostriedkov zo strany verejného obstarávateľa, a to iba pre vybrané kategórie stavebných prác a s tým súvisiacich služieb. Nová úprava je teda plne v súlade so smernicami v oblasti verejného obstarávania, ktoré pravidlami verejného obstarávania neregulujú tie prípady, ak dotovaný subjekt financuje z väčšej časti nákup tovarov, služieb a stavebných prác z vlastných zdrojov. Docielenie súladu s európskymi smernicami však nebol jediný cieľ, keďže rovnako dôležité bolo uvedenými zmenami zjednodušiť proces zadávania zákaziek pre tieto kategórie osôb, spravidla malých a stredných podnikateľov, ktorí väčšiu časť zákazky v konečnom dôsledku platia z vlastného vrecka. Predmetná zmena tak odbremení dotovaných podnikateľov od viacerých formálnych povinností spojených s procesom verejného obstarávania, v dôsledku čoho sa výrazne skráti proces obstarávania a akceleruje proces implementácie určitej časti eurofondových projektov. Pozitívne dôsledky tak pocítia prijímatelia príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "EŠIF") a uvedená zmena prispeje k väčšej flexibilite zadávania zákaziek. Pre oblasť zákaziek financovaných z EŠIF však uvedený návrh nie je možné interpretovať ako zníženie transparentnosti, keďže zadávanie tohto typu zákaziek bude naďalej spojené s dodržiavaním osobitných pravidiel, ktoré zabezpečia transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, nediskrimináciu, proporcionalitu, hospodárnosť a efektívnosť aj v prípade, ak sa na zákazku nebude vzťahovať pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní, a práve podrobné predstavenie týchto nových pravidiel je predmetom tohto článku.

Nové pravidlá zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 12-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Kde hľadať nové pravidlá na zadávanie zákaziek pre dotovaných podnikateľov?
Ešte pred tým, ako si povieme, kde môžeme nové pravidlá nájsť, stojí za to pozrieť sa do minulosti a v krátkosti si ukázať postupy obstarávania, ktoré museli uplatniť osoby, ktorým verejný obstarávateľ poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. Legislatívna úprava bola do 26. septembra 2018 predmetom ustanovenia § 8 ods. 2 ZVO a dotovaná osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ poskytol časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, bola povinná v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky postupovať podlimitným postupom s využitím alebo bez využitia elektronického trhoviska alebo postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Uvedené znamenalo, že ak dotovaný podnikateľ vyhlasoval zákazku na služby intelektuálneho charakteru s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 40 000 eur bez DPH alebo zákazku na stavebné práce s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 140 000 eur bez DPH, bol povinný použiť podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska, t.j. zverejniť výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku, "obávať sa" revíznych postupov, riešiť formálne procesy spojené s otváraním ponúk, vysvetľovaním ponúk a plniť si informačné povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") a profilu. Aj tu sa tak nachádza odpoveď na otázku, prečo je pozitívnym krokom vypustenie tejto kategórie dotovaných osôb spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a aj keď po prečítaní tohto článku môžete nadobudnúť dojem, že nové pravidlá určité formálne postupy zachovávajú, je potrebné si uvedomiť, že miera transparentnosti a overovanie hospodárnosti sú pri zákazkách financovaných z fondov EÚ nevyhnutnosťou.
Ale aby sme odpovedali na otázku, kde hľadať nové pravidlá, je potrebné navštíviť webové sídlo www.partnerskadohoda.gov.sk, kde bol od 9. októbra 2018 zverejnený Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len "CKO") č. 6 k zadávaniu a kontrole zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP"). Metodický výklad je priamo uplatniteľný pre EŠIF od dátumu jeho účinnosti, t.j. od 9. októbra 2018, kedy Centrálny koordinačný orgán zverejnil metodický výklad na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk a informáciu o vydaní metodického výkladu zaslal jednotlivým riadiacim orgánom prostredníctvom mailovej komunikácie. Riadiace orgány boli následne povinné bezodkladne informovať o vydaní metodického výkladu žiadateľov/prijímateľov príspevku z EŠIF prostredníctvom svojho webového sídla. Keďže však účinnosťou predmetnej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 26. septembra 2018, sme dostali predmetnú kategóriu zákaziek mimo zákona o verejnom obstarávaní, má daná kategória zákaziek
de facto
rovnaký status ako výnimka, čiže zákazka, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Z uvedeného dôvodu tieto pravidlá patria do Metodického pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní. Keďže však Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 až 2020 ako základný dokument upravujúci proces implementácie eurofondových projektov a rovnako aj metodické pokyny a vzory CKO je možné vydávať iba k 31. októbru alebo k 30. aprílu, pravidlá uvedené v Metodickom výklade CKO č. 6 budú transponované do predmetného Metodického pokynu CKO č. 12, kam s ohľadom na svoj charakter zákaziek mimo režimu verejného obstarávania patria (pozn. k dátumu odovzdania článku bola aktualizácia Metodického pokynu CKO č. 12 predmetom pripomienkovaného konania s predpokladaným dátumom vydania 31. október 2018). A pre vysvetlenie používaných pojmov je vhodné uviesť, že dotovaný podnikateľ, t.j. subjekt, ktorý je povinný pri obstarávaní uplatňovať novo nastavené pravidlá, je ďalej v texte uvádzaný aj pod pojmom "prijímateľ", keďže ide o prijímateľa príspevku z EŠIF.
Predstavenie základných pravidiel pre dotovaných podnikateľov, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
Na nasledujúcich riadkoch dostaneme pod drobnohľad pravidlá a postupy obstarávania pre osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ale ktorým verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavujúcu percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. Zjednodušene povedané, ide o pravidlá pre dotovaných podnikateľov, ktorí dostanú 50% a menej prostriedkov z fondov EÚ. Zložitosť postupov spojených s touto kategóriou zákaziek sa odvíja od hodnoty zákazky, ktorá bola určená okrúhlou sumou 100 000 eur, a preto rozdeľujeme tieto kategórie zákaziek na:
a)
zákazky, ktorých hodnota bez DPH sa rovná alebo presahuje 100 000 eur (ďalej len "zákazky nad 100 000 eur"),
b)
zákazky, ktorých hodnota bez DPH je nižšia ako 100 000 eur (ďalej len "zákazky do 100 000 eur").
Prečo práve tento f
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.