Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov - úprava roky používaných postupov v novom zákone o verejnom obstarávaní

Dátum:

Pripraviť kvalitné súťažné podklady, a to najmä v časti opisu predmetu zákazky, môže byť náročná a častokrát neriešiteľná úloha pre zamestnancov verejného obstarávateľa, ktorí majú výbornú znalosť zákona o verejnom obstarávaní, ale nie sú odborníkmi na špecifický predmet zákazky, ktorý dostali za úlohu obstarať. Verejní obstarávatelia sa tak obracali so žiadosťou o pomoc pri príprave určitých častí súťažných podkladov na potenciálnych záujemcov o verejnú zákazku a neraz to bol práve budúci úspešný uchádzač, ktorý pripravil podstatnú časť súťažných podkladov za verejného obstarávateľa. Tieto postupy boli nepochybne používané, a to aj napriek možným porušeniam princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania už v etape prípravy verejného obstarávania. Nový zákon o verejnom obstarávaní však tento inštitút označený ako prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov legalizuje a stanovuje základné pravidlá na jeho úspešnú aplikáciu, preto stojí za to predstaviť si ho bližšie ...

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov - úprava roky používaných postupov v novom zákone o verejnom obstarávaní
Mgr.
Branislav
Hudec
v súčasnosti pôsobí na Úrade vlády Slovenskej republiky, na sekcii centrálny koordinačný orgán pre oblasť fondov Európskej únie. Disponuje viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, kde 2 roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Ďalej svoje skúsenosti s verejným obstarávaním využíval na Ministerstve financií SR pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ, zúčastňoval sa pracovných stretnutí v Bruseli so zástupcami Európskej komisie v otázke riešenia zistení z auditných misií Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov. Na Úrade vlády SR, na sekcii CKO koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, podieľa sa na tvorbe a aktualizácii Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programového obdobie 2014 - 2020, metodických dokumentov pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ a zabezpečení splnenia ex-ante kondicionality za oblasť verejného obstarávania voči Európskej komisii, je členom pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania a koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. (ďalej len "ZVO") nadobúda účinnosť 18. apríla 2016 a prináša viaceré nové inštitúty, ako napríklad postup inovatívneho partnerstva, úpravu konfliktu záujmov, liberalizáciu možnosti uzatvárania dodatkov a v neposlednom rade definuje prípravné trhové konzultácie a určuje pravidlá týkajúce sa predbežného zapojenia uchádzačov alebo záujemcov do verejného obstarávania v etape jeho prípravy. Naša pozornosť sa sústredí na tri odseky ustanovenia § 25 ZVO a § 40 ods. 7 ZVO, ktoré upravujú definíciu a základného pravidlá, ktorými sa spravujú prípravné trhové konzultácie, vrátane pravidiel, keď z titulu využitia prípravným trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov - definícia a účel nového inštitútu
Podľa § 25 ods. 1 ZVO
"verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti."
Už z titulu názvu tohto nového inštitútu je zrejmé, že k jeho aplikácii môže dôjsť iba v etape prípravy verejného obstarávania, t.j. ešte pred zaslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk (v prípade podlimitných zákaziek) do vestníka. Zákon neurčuje lehotu pred vyhlásením postupu zadávania zákazky v akej sa majú uskutočniť prípravné trhové konz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.