Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov ako zistenie z auditov európskej komisie a jeho dôsledky

Dátum:

Skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov predstavujú zistenie z auditov Európskej komisie, za ktoré musela Slovenská republika v prípade verejných obstarávaní financovaných z fondov EÚ znášať dosiaľ najväčšie finančné korekcie. V tomto príspevku sa tak venujeme podstate tohto zistenia, argumentácii a prijatým opatreniam Slovenskej republiky v záujme vyriešiť zistenie bez finančného dopadu, ako aj návrhom rôznych metodík na výpočet finančných korekcií, ktoré boli v nadväznosti na toto zistenie prerokované a následne schválené Európskou komisiou.

Skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov ako zistenie z auditov európskej komisie a jeho dôsledky
Mgr.
Branislav
Hudec
v súčasnosti pôsobí na Ministerstve financií SR. Disponuje 10-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania - dva roky rozhodoval v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie, následnou prácou pre súkromný sektor získal bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním z pohľadu uchádzača, a to s prípravou ponúk a uplatňovaním revíznych postupov. Na Ministerstve financií SR ďalej využíval svoje skúsenosti s verejným obstarávaním pri kontrole projektov financovaných z fondov EÚ, svojimi pripomienkami sa podieľal na viacerých metodických dokumentoch pre oblasť verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ, bol členom pracovných skupín pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania, zúčastňoval sa pracovných stretnutí v Bruseli so zástupcami Európskej komisie v otázke riešenia zistení z auditných misií Európskej komisie alebo Európskeho dvora audítorov. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti.
Identifikácia zistenia v rámci auditných misií Európskej komisie
V súvislosti s implementáciou fondov Európskej únie v Slovenskej republike, Európska komisia identifikovala v rozmedzí rokov 2010 - 2013 problém, ktorý sa týkal skracovania lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk. Podstatou problému bola skutočnosť, že lehota na vyžiadanie súťažných podkladov spravidla uplynula podstatne skôr ako lehota na predkladanie ponúk. Záujemcovia o zákazku verejného obstarávania, ktorí o súťažné podklady požiadali po uplynutí tejto lehoty, ich neobdržali, a tak pri absencii vedomosti o požiadavkách na predmet zákazky zo súťažných podkladov stratili možnosť predložiť ponuku.
Uvedený postup Európska komisia kvalifikovala ako rozporný s článkom 39(1) smernice EP a Rady 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby. Keď si však priblížime znenie spomínaného článku 39(1), pravidlo vylučujúce určenie lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov v ňom nenájdeme. Predmetný článok smernice znie nasledovne:
"Ak verejní obstarávatelia neponúkajú v otvorených konaniach neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k špecifikáciám a sprievodnej dokumentácii podľa článku 38 ods. 6, špecifikácie a sprievodná dokumentácia sa hospodárskym subjektom posiela do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk."
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") transponoval znenie smernice doslovne a v § 51 ods. 4 ustanovil pravidlo:
"Ak verejný obstarávateľ neponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a sprievodnej dokumentácii podľa odseku 2, je povinný ich poslať záujemcovi do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk."
Analýzou dotknutého ustanovenia smernice, resp. národného zákona je možné dospieť k záveru, že zákaz skrátenia lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk v ňom exaktne nie je možné identifikovať. Pri neformálnych diskusiách s predstaviteľmi Európskej komisie bol predmetný článok smernice vykladaný tak, že lehota na vyžiadanie súťažných podkladov môže byť skrátená maximálne o 6 dní v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, aby verejný obstarávateľ mal priestor poskytnúť súťažné podklady do šiestich dní od prijatia žiadosti, čím by bolo naplnené znenie smernice. Keďže však pri verejných obstarávaniach, ktoré boli realizované v podmienkach Slovenskej republiky, lehota na vyžiadanie súťažných podkladov uplynula spravidla podstatne skôr ako len 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, mali sme ako členský štát problém.
Prvé zistenia tohto charakteru boli identifikované na auditných misiách Európskej komisie už v roku 2010, no ako vážny problém to začala Slovenská republika vnímať od apríla 2013, kedy Európska komisia začala požadovať za tento systémový nedostatok uplatnenie finančných korekcií, t.j. z každej zákazky financovanej z fondov Európskej únie by sa určité percento pomoci muselo vrátiť do rozpočtu Európskej únie.
Reakcia Slovenskej republiky na zistenie
Slovenská republika začala pripravovať za jednotlivé operačné programy nesúhlasné reakcie na zistenie, pričom hlavné argumenty proti zisteniu k skráteným lehotám boli nasledujúce:
Nejasne špecifikovaná lehota na vyžiadanie súťažných podkladov v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.