Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spôsob zakotvenia zodpovednosti tretích osôb za plnenie predmetu zákazky

Dátum:

V súvislosti s rozhodnutím Súdneho dvora EÚ C-324/14 si v tomto príspevku dovoľujeme poukázať na možnosť verejného obstarávateľa zakotviť povinnosť tretích osôb zodpovedať za plnenie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

Spôsob zakotvenia zodpovednosti tretích osôb za plnenie predmetu zákazky
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Právna úprava zodpovednosti tretích osôb za plnenie predmetu zákazky
Zákon č. 343/2015 Z.z. (ďalej aj "ZVO") zakotvuje novú možnosť a to:
Ustanovenie § 33 ods. 3 ZVO pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia stanovuje:
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
Obdobne § 34 ods. 4 ZVO pri preukazovaní technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti stanovuje:
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
Z obsahu vyššie citovaného vyplýva, že inštitút spoločnej zodpovednosti tretích osôb je len fakultatívnym inštitútom a je na rozhodnutí (verejného) obstarávateľa, či k jeho aplikácii pristúpi alebo tento inštitút nevyužije. V prípade, ak sa v dokumentoch potrebných na prípravu ponuky nenachádza zmienka o použití tohto inštitútu, tento sa teda neaplikuje. V súvislosti s rozhodnutím (verejného) obstarávateľa aplikovať tento inštitút zastávame názor, že znenie zákona o verejnom obstarávaní nevyžaduje zdôvodnenie použitia tohto inštitútu, a teda v súlade s princípom transparentnosti postačuje len jasné identifikovanie použitia inštitútu spoluzodpovednosti tretích osôb za plnenie predmetu zákazky.
Inštitút spoluzodpovednosti tretích osôb za plnenie predmetu zákazky podľa § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 ZVO je aplikovateľný tak na nadlimitné zákazky, ako aj podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska.
Zákonodarca ďalej nešpecifikuje, akým spôsobom má byť táto nová zákonná úprava verejným obstarávateľom vyžadovaná. V tomto príspevku si dovoľujeme nielen poukázať na charakteristiky tohto inštitútu, ale v závere tohto príspevku predkladáme aj vzo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.