Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmena skupiny dodávateľov po podpise zmluvy, zásada rovnosti zaobchádzania a spĺňanie podmienok účasti

Dátum: Rubrika: Články

Súdny dvor Európskej únie sa už v minulosti zaoberal zmenami v skupinách dodávateľov v súvislosti s verejným obstarávaním a s tým spojeným zachovávaním zásady rovnosti zaobchádzania. Zákonná úprava SR ani judikatúra nám však neprináša jednoznačnú odpoveď na prípustnosť a podmienky, za ktorých je akceptovateľná zmena v skupine dodávateľov po podpise zmluvy. V príspevku čitateľom ponúkame analýzu predmetnej problematiky a pokúsime sa zodpovedať otázky, ktoré vznikajú v súvislosti so spĺňaním podmienok účasti a zachovaním zásady rovnosti zaobchádzania.

K ZÁSADE ROVNOSTI ZAOBCHÁDZANIA
Ustálená rozhodovacia prax súdov nám definuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi alebo záujemcami ako principiálne rovnaký spôsob prístupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči všetkým uchádzačom alebo záujemcom, pričom nemožno žiadneho z nich priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodňovať alebo znevýhodňovať oproti iným uchádzačom alebo záujemcom v rovnakom postavení. Inými slovami, obstarávateľ je povinný v každej fáze verejného obstarávania dbať na dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania, a teda aj na rovnosť príležitostí všetkých uchádzačov. Predmetná zásada, ktorej cieľom je podporovať rozvoj zdravej a účinnej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní, prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetkých uchádzačov.
1)
V tejto súvislosti upriamujeme pozornosť na rozsudok zo 6. novembra 2014, Cartiera dell'Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, bod 44 a citovanú judikatúru, v ktorom sa uvádza, že na jednej strane zásada rovnosti zaobchádzania prikazuje, aby všetci uchádzači mali rovnaké príležitosti pri formulovaní znenia svojich ponúk, a preto vyžaduje, aby tieto ponuky podliehali rovnakým podmienkam pre všetkých uchádzačov. Na druhej strane, cieľom povinnosti transparentnosti, ktorá je jej priamym dôsledkom, je vylúčiť riziko uprednostňovania a svojvoľnosti zo strany verejného obstarávateľa.
SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
Ustanovenie § 37 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") vyjadruje možnosť zúčastniť sa na verejnom obstarávaní aj skupinám právnických osôb a možnosť spoločného splnenia podmienok účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. Z dikcie ZVO plynie, že podmienky účasti, a najmä tie týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, vytvárajú predpoklad, že plnenie zmluvy bude vykonávané len takým spôsobilým a skúseným zmluvným partnerom, ktorý pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zabezpečí jej bezproblémové plnenie. Ide predovšetkým o to, aby uchádzač, resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky.
Tak, ako v prípade finančného a ekonomického postavenia, aj v prípade technickej a odbornej spôsobilosti možno preukázať stanovenú podmienku účasti prostredníctvom zdrojov a kapacít tretej osoby.
2)
ZMENA SKUPINY DODÁVATEĽOV V PRIEBEHU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastňuje napríklad skupina dodávateľov pozostávajúca z dvoch spoločností, pričom jedna zo spoločností sa rozhodne zo združenia vystúpiť po podaní spoločnej ponuky, je prípustné a za akých podmienok, aby v procese verejného obstarávania pokračovala "zostávajúca" spoločnosť? V prvom rade je potrebné, aby k pokračovaniu účasti hospodárskeho subjektu vo vlastnom mene v procese verejného obstarávania po zániku skupiny, ktorej bol súčasťou, došlo za podmienok, ktoré neohrozujú zásadu rovnosti zaobchádzania so všetkými uchádzačmi, ergo spoločnosť musí spĺňať požiadavky stanovené na účasť vo verejnom obstarávaní aj bez ekonomického a technického zázemia druhej spoločnosti (o ktoré
de facto
prišla).
Na základe sémantického výkladu právnych noriem a podľa skôr uvedeného sa stotožňujeme s výrokom Súdneho dvora, ktorý v rozsudku z 24. mája 2016, vo veci C-396/14 konštatoval:
"Obstarávateľ neporušuje túto zásadu, keď povolí jednému z dvoch hospodárskych subjektov, ktoré tvorili skupinu podnikov, ktorú vyzval na predloženie ponuky, aby nahradil túto skupinu po jej zániku a zúčastnil sa vo vlastnom mene rokovacieho konania o zadaní zákazky, ak bude na jednej strane preukázané, že tento hospodársky subjekt samostatne spĺňa požiadavky definované uvedeným obstarávateľom, a na druhej strane, že pokračovanie jeho účasti v uvedenom konaní nevedie k zhoršeniu konkurenčného postavenia ostatných uchádzačov."
3)
ZMENA SKUPINY DODÁVATEĽOV PO UZAVRETÍ ZMLUVY
Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.