Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Partnerský dialóg pri príprave regionálnych eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. apríla 2022 – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci projektu Partnerstvo spolu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyrazili do regiónov. Regionálne samosprávy aj v tomto období pracujú na tvorbe integrovaných územných stratégií a cieľom spoločných stretnutí bolo uplatňovanie participatívneho procesu pri ich tvorbe.

Spoločné stretnutia v partnerskom dialógu identifikovali kľúčové problémy a ich príčiny v danom kraji, ako východisko pre tvorbu integrovaných územných stratégií (IÚS). Okrem identifikovania daných problémov bolo nutné zistiť, či sú problémy kraja a jeho území udržateľného mestského rozvoja zosúladené.

Banskobystrický kraj trápia predovšetkým značné nerovnosti v rámci regiónu a nízka atraktivita regiónu pre jej obyvateľov, či nadpriemerný odliv ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Výrazný tlak na dopravnú, školskú a zdravotnú infraštruktúru boli kľúčové problémy, ktoré identifikoval Bratislavský kraj. S tým úzko súvisí aj identifikácia neprepojenia hospodárskeho úspechu kraja a príjmov územnej samosprávy.

Zástupcovia a zástupkyne Trenčianskeho kraja zaradili medzi hlavné problémy kraja nízku konkurencieschopnosť územia a nedostatočnú inovačnú schopnosť podnikov. Uviedli tiež, že v kraji nie je adekvátne využitý potenciál energetického zhodnocovania odpadu.

Znižovanie podielu poľnohospodárskej pôdy patrí medzi problémy, ktoré majú negatívny dopad na Trnavský kraj. Medzi externé dopady ovplyvňujúce strategické plány kraja patria aj funkčné toky obyvateľstva z a do kraja z hlavného mesta a jeho okolia.

Nitrianskom kraji vnímajú ako problém nadpriemerné starnutie obyvateľstva a s tým súvisiacu nedostatočnú komplexnosť a dostupnosť sociálnej infraštruktúry a tiež málo inkluzívny rozvoj komunít.

Dominantné pôsobenie mesta Košice vzhľadom na dostatok pracovných ponúk a odliv obyvateľstva z ostatných miest kraja predstavuje problém, s ktorým bude Košický kraj pracovať pri príprave IÚS. Ďalším identifikovaným problémom je aj nízka dostupnosť územia kraja ako národná, tak aj medzinárodná.

V populačne silných okresoch Prešovského kraja s vysokým podielom obyvateľstva marginalizovaných rómskych komunít vnímajú nedostatočné kapacity v materských a základných školách.

Žilinskom kraji územná blízkosť s Poľskom a Českom spôsobujú odchádzanie obyvateľov kraja za prácou a štúdiom do susediacich krajín. Príčinou je pravdepodobne nekonkurencieschopný inovačný potenciál kraja v porovnaní s ČR a PL

Spoločnými problémami, ktoré zaznievali v každom regióne, sú starnutie obyvateľstva, neprepojenosť regionálnych a národných politík, nedostatok zdrojov na prenesený výkon štátnej správy, či nesúlad systému vzdelávania s potrebami trhu práce, najmä nízky záujem o stredné odborné vzdelávanie.  

Nadväzujúce regionálne výjazdy, na ktorých sa bude venovať hľadaniu efektívnych riešení identifikovaných problémov prostredníctvom podpory z eurofondov sa uskutočnia v máji.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.