Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uplatňovanie princípu proporcionality pri vylúčení uchádzača

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

V § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") zákonodarca upravil podmienky využívania subdodávateľov. Podľa § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby: a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má subdodávateľ plniť. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 30. januára 2020 vo veci C-395/18, Tim

 

Uplatňovanie princípu proporcionality pri vylúčení uchádzača
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom part­nerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Ak verejný obstarávateľ určí požiadavku, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky týkajúce sa osobného postavenia a aby u neho neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, a navrhovaný subdodávateľ tieto podmienky nespĺňa, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ je v súlade s § 41 ods. 2 ZVO povinný písomne požiadať uchádzača o jeho nahradenie. Nie je teda prípustná situácia, keď by bol uchádzač automaticky vylúčený s odôvodnením, že navrhovaný subdodávateľ nesplnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. V predkladanej veci však bolo v súlade s právnou úpravou verejného obstarávania v Taliansku sporné, či správanie subdodávateľa môže odôvodniť (fakultatívne) vylúčenie uchádzača, alebo naopak, či k takému vylúčeniu môže dôjsť len na základe skutočností, ktoré možno pripísať samotnému uchádzačovi. V zmysle čl. 57 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24") vyplýva, že ktorýkoľvek hospodársky subjekt (a teda aj uchádzač) môže byť vylúčený
"vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred alebo počas postupu"
. Ak uchádzač pri uvedení subdodávateľa vo svojej ponuke neoverí, či subdodávateľ spĺňa podmienky požadované verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom, zjavne koná minimálne nedbanlivostne, keď de facto uvádza nepravdivé údaje vo svojej ponuke. Je pritom logické, že porušenia, ktorých sa dopustil subdodávateľ, môžu ovplyvniť spôsobilosť uchádzača plniť zákazku, napríklad (ako je tomu v predkladanom rozhodnutí) v prípade, ak subdodávateľovi možno pripísať závažné porušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov. Keďže uchádzač si slobodne zvolí spôsob využitia subdodávateľov, ako aj osoby subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zákazky, nič nebráni tomu, aby sa jeho zodpovednosť vzťahovala aj na správanie subdodávateľov jednak pred predložím ponuky, ako aj v rámci plnenia zákazky.
Skutkový stav
Prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného 3. augusta 2016 v Úradnom vestníku Európskej únie zahájila Consip verejné obstarávanie na dodanie systému optickej komunikácie, nazvaného "
systém Wavelength Division Multiplexing (WDM)",
na účely prepojenia strediska na spracovanie dát niekoľkých oddelení ministerstva hospodárstva a financií. Spoločnosť Tim predložila ponuku, v ktorej boli uvedení traja subdodávatelia, ktorých mala v úmysle využiť v prípade zadania predmetnej zákazky, o ktorú ide vo veci samej, pričom pre každého z nich priložila Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED). V priebehu postupu obstarávania verejný obstarávateľ konštatoval, že jeden zo subdodávateľov uvedených spoločnosťou Tim v ponuke nedodržal predpisy týkajúce sa práva zdravotne postihnutých osôb na prácu. Consip preto na základe čl. 80 ods. 5 písm. i) Kódexu verejného obstarávania vylúčila Tim z postupu obstarávania. Tim podala žalobu na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, v ktorej namietala proti neodôvodnenosti a neprimeranosti svojho vylúčenia. Podľa spoločnosti Tim zo smernice 2014/24 vyplýva, že konštatovanie dôvodu vylúčenia subdodávateľa nemôže viesť k uloženiu prísnejšej sankcie ako samotné nahradenie tohto subdodávateľa. T
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.