Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vylúčenie ponuky bez možnosti využitia mechanizmu odstránenia vád dokumentácie

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Zásady právnej istoty, rovnosti zaobchádzania a transparentnosti tak, ako sú uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24/EÚ"), sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je dotknutá právna úprava vo veci samej, podľa ktorej opomenutie samostatne uviesť náklady na prácu v cenovej ponuke predloženej v rámci postupu verejného obstarávania vedie k vylúčeniu tejto ponuky bez možnosti využitia mechanizmu odstránenia vád dokumentácie, a to aj v prípade, ak povinnosť samostatne uviesť tieto náklady nebola ustanovená v príslušnej súťažnej dokumentácii, ak táto podmienka a táto možnosť vylúčenia sú jasne ustanovené vo vnútroštátnej právnej úprave v oblasti verejného obstarávania, na ktorú sa v tejto dokumentácii výslovne odkazuje. Ak však ustanovenia súťažnej dokumentácie neumožňujú uchádzačom uviesť tieto náklady vo svojich cenových ponukách, zásady transparentnosti a proporcionality sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby uchádzačom bolo umožnené napraviť svoju situáciu a splniť povinnosti ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi v danej oblasti v lehote určenej verejným obstarávateľom. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 2. mája 2019 vo veci C-309/18, Lavorgna Srl proti Comune di Montelanico a i.

 

Vylúčenie ponuky bez možnosti využitia mechanizmu odstránenia vád dokumentácie
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
pôsobí ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v senáte Správneho kolégia. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako interný doktorand na Katedre občianskeho práva. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na problematiku civilného a správneho súdneho procesu. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných prác. Externe spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickou fakultou Paneurópskej vysokej školy. Vo svojej justičnej praxi sa špecializuje na problematiku správneho trestania, finančné právo a verejné obstarávanie.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice 2014/24/EÚ, ako aj právnych zásad Európskej únie v oblasti verejného obstarávania.
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Lavorgna Srl a obcami Comune di Montelanico (obec Montelanico, Taliansko), Comune di Supino (obec Supino, Taliansko), Comune di Sgurgola (obec Sgurgola, Taliansko) a Comune di Trivigliano (obec Trivigliano, Taliansko), ktorého predmetom bolo zadanie verejnej zákazky spoločnosti, ktorá vo svojej cenovej ponuke opomenula samostatne uviesť náklady na prácu.
Právny rámec
Právo Európskej únie
Odôvodnenia 40 a 98 smernice 2014/24/EÚ znejú:
"(40) Kontrola dodržiavania ustanovení... pracovného práva by sa mala vykonávať v príslušných etapách postupu obstarávania, pri uplatňovaní všeobecných zásad upravujúcich výber účastníkov a zadávanie zákaziek, pri uplatňovaní kritérií vylúčenia a pri uplatňovaní ustanovení týkajúcich sa nezvyčajne nízkych ponúk.
(98) Požiadavky týkajúce sa základných pracovných podmienok, ktoré upravuje smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú.v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431), ako naprí­klad minimálnych mzdových taríf, by preto mali zostať na úrovni ustanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami uplatňovanými v súlade s právom Európskej únie v kontexte uvedenej smernice."
Článok 18 smernice 2014/24/EÚ ustanovuje:
"1. Verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentným a primeraným spôsobom.
Obstarávanie sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice ani umelo zúžiť hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž sa považuje za umelo zúženú, ak je návrh obstarávania vypracovaný so zámerom neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty.
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek plnili uplatniteľné povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Európskej únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe X."
Podľa článku 56 ods. 3 smernice 2014/24/EÚ:
"Ak informácie alebo dokumenty, ktoré majú predložiť hospodárske subjekty, sú alebo sa zdajú byť nekompletné alebo chybné, alebo ak určité dokumenty chýbajú, verejní obstarávatelia môžu, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa vykonáva táto smernica, neustanovuje inak, od dotknutých hospodárskych subjektov požadovať, aby príslušné informácie alebo dokumenty predložili, doplnili, spresnili alebo skompletizovali v primeranej lehote, a to za predpokladu, že takéto žiadosti sa predložia v úplnom súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti."
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.