Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dotačná výzva na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. mája 2022 – Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu. Žiadatelia v nej môžu predkladať svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Zameranie dotačného programu

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s telesným, mentálnym, zrakovým a sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

Ciele a priority dotačného programu

Cieľom programu je zároveň podpora kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetných rodín, rodín s jedným rodičom a pod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry dospelých osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, a pod.), osôb dlhodobo nezamestnaných, osôb bez domova a pod.

Medzi priority programu patrí tiež kultúrna integrácia migrantov, prevencia a eliminácia domáceho násilia, podpora rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevencia obchodovania s ľuďmi, výchova k tolerancii, predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou i vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom.

Projekty  je možné predkladať v nasledovných podprogramoch:

podprogram 2.1 Živá kultúra
podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť
podprogram 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy)
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum
podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia
podprogram 2.6 Informačná debarierizácia

Novinka – podprogram 2.6 Informačná debarierizácia

V porovnaní s minulým rokom do programu pribudol nový podprogram Informačná debarierizácia, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného podprogramu Živá kultúra a jej sprístupňovanie. Podprogram 2.6 Informačná debarierizácia je zameraný na podporu odbúravania informačných bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Cieľom je zlepšenie prístupnosti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva.

Nástrojmi informačnej debarierizácie sú digitalizácia a iné nové technológie; využívanie QR kódov a Braillovho písma; hmatom prístupné exponáty – 3D exponáty a 3D modely; audiokomentáre pre osoby so zrakovým postihnutím a videokomentáre pre osoby so sluchovým postihnutím (okrem oblasti audiovízie); titulkovacie zariadenia, tlmočenie do slovenského posunkového jazyka; zavádzanie audiofrekvenčného slučkového zosilňovacieho systému v koncertných a divadelných sálach a kinosálach a podobne.

Ministerstvo kultúry v rámci tejto výzvy vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 1 060 000,- eur. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 7. júna 2022 (vrátane).

V rámci trvania výzvy pripravuje ministerstvo kultúry v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania CEDA Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia, ktorý sa uskutoční online 23. mája 2022.

Viac informácií o príslušnom programe nájdete TU. Celé znenie výzvy nájdu žiadatelia TU.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.