Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Podcast o najčastejších dôvodoch zastavenia konania o námietkach

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Ďalší podcast Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je zameraný na najčastejšie dôvody zastavenia konania o námietkach. Rozhodovanie o námietkach ako jedna z foriem výkonu dohľadu pritom patrí medzi najdôležitejšie kompetencie úradu. "Úrad týmto spôsobom umožňuje dovolávať sa svojich práv subjektom, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom zo strany vyhlasovateľa súťaže," hovorí v podcaste vedúci kontrolnej skupiny na oddelení námietok z odboru dohľadu úradu Stanislav Garaj. Námietky tak podľa neho možno vnímať ako účinný prostriedok eliminácie problémov medzi uchádzačom, resp. záujemcom a verejným obstarávateľom, či obstarávateľom, a to v štádiu verejného obstarávania pred uzavretím zmluvy.

Úrad zastaví konanie o námietkach, ak nie sú splnené všetky zákonné predpoklady na to, aby namietané skutočnosti vyhodnocoval z hľadiska ich obsahovej stránky. "Tým pre úrad nastane neodstrániteľná prekážka brániaca meritórnemu rozhodovaniu v konaní o námietkach a predmetné rozhodnutie o zastavení konania je na základe zákona o verejnom obstarávaní preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa jeho doručenia," priblížil S. Garaj.

Aké sú možnosti úradu?

Ak by však nastala situácia, že úrad konanie o námietkach zastaví a zároveň preskúmaním namietaných skutočností a dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu dospeje k záveru, že proces verejného obstarávania bol, resp. mohol byť v rozpore s jeho princípmi, má úrad dve alternatívy.

"Prvou alternatívou je vykonanie komplexnej kontroly predmetného verejného obstarávania z vlastného podnetu úradu," uviedol S. Garaj. "Druhou alternatívou je postúpenie právoplatného rozhodnutia a podanie návrhu na tzv. PRMOK, teda preskúmanie mimo odvolacieho konania radou úradu, pričom vyhodnotenie uvedeného návrhu je už v kompetencii rady úradu ako druhostupňového orgánu," povedal. Úrad pritom postupuje prípad od prípadu, keďže každé konanie o námietkach je špecifické.

Dôvody zastavenia konania

Ak navrhovateľ doručil námietky kontrolovanému a úradu nie, v takom prípade konanie o námietkach ani nezačne, nakoľko konanie o námietkach sa začína dňom doručenia námietok úradu. V tejto situácii teda neexistuje zastavovací dôvod a úrad navrhovateľovi a kontrolovanému doručí oznámenie o nezačatí konania. "Ak by naopak nastala situácia, že námietky sú doručené úradu a kontrolovanému doručené nie sú, konanie o námietkach sa začne, keďže námietky boli úradu doručené, avšak uvedená situácia predstavuje zastavovací dôvod," ozrejmil S. Garaj.

Jedným z častých dôvodov na zastavenie konania je nedoručenie námietok v zákonom stanovenej lehote. "Námietky musia byť doručené úradu a takisto aj kontrolovanému do 10 dní od rozhodnej skutočnosti, proti ktorej námietky smerujú. Ďalším častým dôvodom na zastavenie konania je nedoručenie námietok v zákonom stanovenej podobe," upozornil S. Garaj.

Podmienky doručovania námietok

Námietky sa doručujú kontrolovanému v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, cez ktorý sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje, alebo v listinnej podobe, ak informačný systém doručenie námietok neumožňuje alebo ak sa verejné obstarávanie, ktorého sa námietky týkajú, nerealizuje funkcionalitou informačného systému.

"Úradu musia byť námietky doručené v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu, ktorým je v zmysle zákona o e-governmente Ústredný portál verejnej správy alebo v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje," vysvetlil S. Garaj.

Pravidlá pre zloženie kaucie

Navrhovateľ je s podaním námietok povinný zložiť kauciu, ktorá musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie námietok. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1. januára 2019 sa spôsob výpočtu kaucie výrazne zjednodušil. "Právna úprava predchádzajúca novele definovala až 13 rôznych pravidiel na výpočet kaucie. Aktuálna právna úprava ustanovuje, že výška kaucie pri podaní námietok je 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie a zároveň najmenej 2 000 eur," uviedol S. Garaj. Maximálny finančný strop pri stanovení výšky kaucie môže byť 10 000 eur alebo 50 000 eur, to však závisí od obsahu námietok a teda aj charakteru namietaných skutočností.

Úrad tak v prípade, ak navrhovateľ pri podaní námietok nezloží kauciu na účet úradu v zákonom ustanovenej lehote alebo výške, konanie o námietkach zastaví. Ak navrhovateľ v zákonnej lehote zloží vyššiu kauciu ako ustanovuje zákon o verejnom obstarávaní, podľa S. Garaja úrad v konaní o námietkach postupuje pri vyhodnocovaní namietaných skutočností meritórne, a teda zloženie vyššej kaucie nepredstavuje zastavovací dôvod. "Taktiež treba podotknúť, že kaucia, ktorá presahuje zákonom stanovenú výšku, sa navrhovateľovi vracia bez ohľadu na to, ako úrad meritórne rozhodne," dodal S. Garaj.

Celý podcast si môžete vypočuť tu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.