Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K zadávaniu in-house zákaziek

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Situácia, o akú ide vo veci samej, v ktorej verejný obstarávateľ zadal verejnú zákazku právnickej osobe, nad ktorou vykonáva kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad svojimi organizačnými zložkami, v rámci konania, ktoré sa začalo v čase, kedy ešte bola platná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej aj "smernica 2004/18"), a ktoré viedlo k uzavretiu zmluvy po zrušení tejto smernice, a to po 18. apríli 2016, spadá do pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/18"), ak verejný obstarávateľ s konečnou platnosťou rozhodol o otázke, či bol pred zadaním dotknutej verejnej zákazky povinný vyhlásiť výberové konanie po tomto dátume. Článok 12 ods. 1 smernice 2014/24 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnemu pravidlu, ktorým členský štát podmieňuje uzatváranie interných transakcií, najmä tým, že prostredníctvom procesov verejného obstarávania nemožno zaručiť kvalitu poskytovaných služieb, ich dostupnosť alebo kontinuitu, ak výber vyjadrený v prospech konkrétneho spôsobu poskytovania služieb vykonaný v štádiu pred zadaním verejnej zákazky rešpektuje zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie, vzájomného uznávania, proporcionality a transparentnosti. Článok 12 ods. 1 smernice 2014/24 v spojení so zásadou transparentnosti sa má vykladať v tom zmysle, že podmienky, ktorými členské štáty podmieňujú uzavretie interných transakcií, musia byť ustanovené prostredníctvom konkrétnych a jasných pozitívno-právnych ustanovení upravujúcich verejné obstarávanie, ktoré musia byť dostatočne dostupné a ktorých uplatňovanie je predvídateľné, s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek riziku svojvôle, čo v prejednávanej veci musí overiť vnútroštátny súd. Uzavretie internej transakcie, ktorá spĺňa podmienky uvedené v čl. 12 ods. 1 písm. a) až c) smernice 2014/24, nie je samo osebe v súlade s právom Únie. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 3. októbra 2019 vo veci C-285/18, Irgita

 

K zadávaniu in-house zákaziek
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 1 ods. 2 písm. a) a čl. 2 smernice 2004/18, čl. 1, čl. 12 a čl. 18 smernice 2014/24 a čl. 18, čl. 49, čl. 56 a čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj "ZFEÚ"), ako aj čl. 36 Charty základných práv Európskej únie (ďalej aj "Charta").
Tento návrh bol podaný v rámci sporu začatého na návrh
Kauno miesto savivaldybe
(magistrát mesta Kaunas v Litve) (ďalej aj "mesto Kaunas") a
Kauno miesto savivaldybes administracija
(mestská správa mesta Kaunas) (ďalej aj "verejný obstarávateľ") vo veci uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb medzi spoločnosťou UAB "Kauno švara" a verejným obstarávateľom.
Spor vo veci samej
Dňa 7. februára 2014 verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania služieb súvisiacich s údržbou a obhospodarovaním výsadby lesov a parkov v meste Kaunas. Táto zákazka, ktorá je zložená z troch častí, bola v celom rozsahu pridelená spoločnosti Irgita a, okrem iného, viedla k tomu, že 18. marca 2014 bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb kosenia na dobu troch rokov, t.j. do 18. marca 2017. Táto zmluva ustanovovala maximálne množstvo služieb, ktoré sa od spoločnosti Irgita mohlo požadovať. Verejný obstarávateľ sa však nezaviazal objednať všetky služby ani celé množstvo služieb stanovených v uvedenej zmluve. Okrem toho musel verejný obstarávateľ platiť spoločnosti Irgita iba za skutočne poskytnuté služby v súlade so sadzbami uvedenými v tej istej zmluve.
Dňa 1. apríla 2016 verejný obstarávateľ predložil
Viešuju pirkimu tarnyba
(Úrad pre verejné obstarávanie v Litve) žiadosť o povolenie, aby mohol so spoločnosťou Kauno švara uzavrieť internú transakciu na služby, ktoré boli v podstate podobné tým, ktorými bola na základe zmluvy z 18. marca 2014 poverená spoločnosť Irgita. Kauno švara, ktorá má právnu subjektivitu, je kontrolovaná verejným obstarávateľom, ktorý je jej výlučným vlastníkom. Okrem toho, v roku 2015 dosiahla 90,07% svojich príjmov z činností vykonávaných v prospech verejného obstarávateľa.
Dňa 20. apríla 2016 orgán pre verejné obstarávanie povolil uzavretie zmluvy medzi spoločnosťou Kauno švara a verejným obstarávateľom na účely poskytovania dotknutých služieb, pričom mu uložil povinnosť, aby pred uzatvorením uvedenej zmluvy vyhodnotil možnosť obstarať tieto služby prostredníctvom verejného obstarávania. V každom prípade mal verejný obstarávateľ povinnosť konať v súlade s čl. 4 ods. 2 litovského zákona o hospodárskej súťaži.
Dňa 3. mája 2016 mesto Kaunas rozhodlo uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb kosenia so spoločnosťou Kauno švara a schválilo sadzby za služby, ktoré majú byť poskytnuté (ďalej aj "sporné rozhodnutie"). Dňa 19. mája 2016 verejný obstarávateľ a Kauno švara uzavreli uvedenú zmluvu (ďalej len "sporná zmluva"). Táto zmluva, ktorej doba platnosti bola stanovená na päť rokov, okrem iného, ustanovuje, že objednávky služieb budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa, že služby budú odmeňované v súlade so sadzbami ustanovenými v zmluve a že doba jej trvania bude môcť byť predĺžená.
Irgita podala 20. mája 2016 žalobu proti spornému rozhodnutiu a spornej zmluve na príslušnom litovskom prvostupňovom súde. V rámci tejto žaloby tvrdila, že s prihliadnutím na zmluvu z 18. marca 2014, uzavretú medzi ňou a verejným obstarávateľom, nemohol verejný obstarávateľ uzavrieť spornú zmluvu.
Žaloba spoločnosti Irgita bola na prvom stupni zamietnutá, avšak mala úspech v odvolacom konaní na
Lietuvos apeliacinis teismas
(Odvolací súd v Litve), ktorý rozhodnutím zo 4. októbra 2017 sporné rozhodnutie zrušil a spornú zmluvu vyhlásil za neplatnú.
Tento súd uviedol, že právo uzavrieť internú transakciu, upravené v čl. 10 ods. 5 litovského zákona o verejnom obstarávaní v znení platnom od 1. júla 2014 do 1. júla 2017, sa nemôže odchýliť od zákazov narušenia hospodárskej súťaže medzi hospodárskymi subjektmi, priznať výhody jednému z nich a diskriminovať ostatných, ako sú uvedené v čl. 4 ods. 2 litovského zákona o hospodárskej súťaži. Sporná zmluva je však podľa neho nezákonná, a to predovšetkým z dôvodov, že viedla k zníženiu množstva objednávok služieb od spoločnosti Irgita a že verejný obstarávateľ tým, že uzavrel internú transakciu bez objektívnej potreby, posky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.