Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozdelenie predmetu zakázky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní podlimitnej zakázky

Dátum:

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. augusta 2016, sp. zn. 1 Sžf 13/2015.

Rozdelenie predmetu zakázky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní podlimitnej zakázky
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
Z odôvodnenia
Rozhodnutím (ďalej aj "napadnuté rozhodnutie") predsedníčka žalovaného ako rozkladový orgán oprávnený podľa § 61 ods. 2 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny poriadok") potvrdila rozhodnutie prvostupňového orgánu žalovaného zo 16. mája 2013 (ďalej aj "prvostupňové rozhodnutie", resp. "prvostupňový orgán") vo veci uloženia pokuty vo výške 81 021,06 eura.
Uvedenú pokutu prvostupňový orgán uložil podľa § 149 ods. 1 písm. c) ZVO žalobcovi za to, že v rámci zákazky "Aréna otvoreného kúpaliska M. V." (ďalej aj "dotknutá zákazka") so stanovenou hodnotou 40 000 000 Sk použil na jednotlivé stavebné objekty stavby samostatne postupy zadávania zákaziek, a to:
-
podprahovú zákazku "Stavebný objekt SO.14 Odvodnenie pozemku od spodnej vody a využitie vody pre technické účely",
-
podprahovú zákazku "Stavebný objekt SO.01 Vstupná budova so šatňami",
-
podprahovú zákazku "Stavebný objekt SO.02 Vodná plocha prírodného bazénu a SO.08 Vnútroareálové rozvody vody",
-
podprahovú zákazku "Stavebný objekt SO.06 Sadové úpravy a záhradná architektúra",
-
zákazku s nízkou hodnotou, rokovacie konanie bez zverejnenia "Technologická časť objektu SO.02 Vodná plocha prírodného bazénu",
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.11 Prípojka VN 22kV + Trafostanica (Prekládka VN)",
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.04.6 Oplotenie areálu",
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.04 Ihriská a športoviská (SO.04.4 Tobogany a vodné šmykľavky a SO.04.5 Minigolfové ihrisko)",
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.04 Ihriská a športoviská (SO.04.5 Minigolfové ihrisko - podkladné konštrukcie, oplotenie a osvetlenie)",
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.04 Ihriská a športoviská (SO.04.3 Detské ihrisko)",
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.05 Parkoviská a spevnené plochy" a tiež
-
zákazku s nízkou hodnotou "Stavebný objekt SO.03 Bufety a občerstvenie",
(ďalej aj "jednotlivé zákazky"), čím podľa prvostupňového orgánu došlo v rozpore s § 5 ods. 12 ZVO k rozdeleniu dotknutej zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní podlimitnej zákazky.
Podľa § 149 ods. 1 písm. c) ZVO v znení relevantnom pre prejednávanú vec úrad uloží verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi pokutu vo výške 5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky a pri zadávaní podlimitnej zákazky.
Podľa § 5 ods. 12 ZVO v citovanom znení zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.
Žalobca na základe vykonanej kontroly verejného obstarávania (26. januára 2012) zistil skutkový stav v nasledujúcom rozsahu. V období od júna 2009 do júna 2010 žalobca
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.