Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vylúčenie uchádzača z dôvodu závažného porušenia profesijných povinností

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

V celkom nedávnom rozsudku Súdneho dvora EÚ z 19. júna 2019 vo veci C-41/18, Meca Srl proti Comune di Napoli, (ďalej aj "rozsudok vo veci C-41/18") sa Súdny dvor EÚ zaoberal výkladom čl. 57 ods. 4 písm. a) a g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24/EÚ"), ktorý upravuje dôvody vylúčenia hospodárskych subjektov z postupov verejného obstarávania, a to z dôvodu, ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať porušenie uplatniteľných povinností v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Európskej únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré sú uvedené v prílohe X smernice 2014/24/EÚ, resp. ak hospodársky subjekt vykazuje významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej verejnej zákazky, predchádzajúcej zákazky pri subjekte obstarávateľa alebo predchádzajúcej koncesie, čo vedie k predčasnému ukončeniu takejto predchádzajúcej zmluvy, k škode alebo iným porovnateľným sankciám. Národnú transpozíciu predstavuje § 32 ods. 1 písm. h) a g) v spojení s § 40 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). Súčasne uvádzame, že obdobnú úpravu upravuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (ďalej aj "smernica 2014/25/EÚ") a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (ďalej aj "smernica 2014/23/EÚ), t.j. uvedené dôvody sa aplikujú aj na verejné obstarávania realizované nielen verejným obstarávateľom či obstarávateľom, a to aj pri zadávaní koncesií.

 

Vylúčenie uchádzača z dôvodu závažného porušenia profesijných povinností
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Oprávnenie verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa vylúčiť záujemcu, resp. uchádzača zo skôr uvedených dôvodov, najmä v prípade vylúčenia z dôvodu porušenia odborných povinností predstavuje mimoriadne dôležitý prostriedok ochrany verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa pred "nekvalitnými" záujemcami alebo uchádzačmi. V praxi sa však tento inštitút zriedkavo využíva na vylúčenie, čo býva zdôvodňované neexistenciou súdneho alebo administratívneho rozhodnutia potvrdzujúceho takéto porušenie. Existencia takéhoto rozhodnutia však nie je vôbec potrebná, naopak, odporuje úprave v smerniciach, ale podstatné však je to, že v danom príde musí ísť o závažné, no nie akékoľvek porušenie odborných povinností a súčasne, že verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ musí vedieť takéto porušenie preukázať. Rovnako nemusí ísť o jedno "veľké" porušenie, ale aj "menšie nedostatky". V prípade ich opakovania už môžu vyvolať pochybnosti o spoľahlivosti záujemcu, resp. uchádzača, čo môže opodstatňovať jeho vylúčenie (inak by tieto "menšie" nedostatky mali byť dôvodom na vylúčenie len za výnimočných okolností). Pri uplatňovaní tohto dôvodu vylúčenia je potrebné venovať pozornosť zásade proporcionality a uplatňovaniu tzv. samoočistného mechanizmu upraveného v § 40 ods. 8 ZVO. V súlade s odôvodnením 101 smernice 2014/24/EÚ, 70 smernice 2014/23/EÚ, resp. 106 smernice 2014/25/EÚ v prípade vylúčenia uchádzača z tohto dôvodu verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ tak musí urobiť vždy s vedomím, že bude zodpovedný za dôsledky svojho možného chybného rozhodnutia. Čo je veľmi dôležité, táto kompetencia im prislúcha počas celého procesu verejného obstarávania, t.j. vylúčenie z tohto dôvodu môže byť uplatnené až do uzatvorenia zmluvy, a teda k situácii odôvodňujúcej vylúčenie môže dôjsť aj počas konkrétneho postupu verejného obstarávania. Pri posudzovaní existencie tohto dôvodu vylúčenia musí verejný obstarávateľ postupovať proporčne, a to podľa odôvodnenia 101 smernice 2014/24/EÚ. Táto zásada pritom osobitne znamená, že pred rozhodnutím o vylúčení hospodárskeho subjektu by mal takýto obstarávateľ zohľadniť menej závažnú povahu vzniknutých nezrovnalostí alebo opakovanie menších nezrovnalostí.
V rozsudku vo veci C-41/1
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.