Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2023

Stiahnutie novely zákona o verejnom obstarávaní poškodí verejné obstarávanie na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zámer predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Petra Kuboviča zrušiť nútený model profesionalizácie so sankčným mechanizmom mal širokú podporu odbornej verejnosti, a to tak samotných verejných obstarávateľov, ako aj pracovníkov, ktorí procesy verej...

Návrh na zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov MIRRI z 2021 na dotácie podľa zákona o regionálnom rozvoji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. marca 2023 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložilo do medzirezortné pripomienkové konanie „Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z...

Verejné obstarávanie a Jednotný trh sa stávajú nástrojom na presadzovanie EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jednotný trh Európskej únie oslavuje v marci svoje 30. narodeniny. Možno ho označiť za jeden z najväčších a pre Európanov najhmatateľnejších úspechov Európskej únie. Zaručuje totiž voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu v priestore Európskej...

Spúšťame informácie o príležitostiach pre hospodárske subjekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie začína informovať hospodárske subjekty o významných obchodných príležitostiach a tendroch v rámci Jednotného trhu Európskej únie. Verejné obstarávanie nie je len zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstaráva...

Zjednodušenie podmienok výzvy na obnovu budov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2023 - Ministerstvo dopravy SR zjednodušilo podmienky výzvy na obnovu budov.

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. marca 2023 - Fond na podporu športu zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur.

Zásady integrity na Úrade pre verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Konečným príjemcom služieb štátnej a verejnej správy, respektíve ich pomyselným zákazníkom, je občan. Naplnenie jeho potrieb a očakávaní v rámci realizácie výkonu verejnej moci je určujúce pre vnímanie kvality ňou poskytovaných služieb. Oprávneným...

Aktuálna právna úprava ohrozuje systém obstarávania a podporuje odliv odborných kapacít zo systému

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zvyšovanie excelentnosti verejného obstarávania prostredníctvom vzdelávania verejných obstarávateľov je vhodný spôsob, ako znížiť počet nedostatkov a porušení v rámci procesu zadávania zákazky a zároveň zlepšiť postoj verejnosti k problematike ver...

Verejní obstarávatelia získavajú prístup k súdnym rozhodnutiam týkajúcich sa úradu na jednom mieste

Kategória: Aktuality

Posilnenie metodickej a informačnej činnosti úradu prostredníctvom zverejňovaní rozhodnutí súdov Slovenskej republiky prinesie verejným obstarávateľom a obstarávateľom informácie a poznatky z aktuálnej rozhodovacej praxe.     

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Marec 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO)“, „Základy...

V čom sa najčastejšie porušuje zákon? Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní a zameral sa na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu konfliktu záujmov a uzavretia zmluvy.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.