Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Nenávratný finančný príspevok


Zmeny v zverejňovaní zákaziek s nízkou hodnotou na partnerskej dohode od 01.11.2020

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (do 30. 6. 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) ako Centrálny koordinačný orgán vydáva dňa 30. 10. 2020 Metodický pokyn k zadávaniu zákaziek s nízkou hodn...

Ukončenie realizácie projektu

Rovnako ako začatie projektu je aj  ukončenie realizácie projektu  jednou z fáz projektového cyklu, ktorá je definovaná povinnosťami  prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vo väzbe na stanovené mer...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.