Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Administratívne trestanie v procese verejného obstarávania. Rozhodnutie o uložení pokuty; odkladná lehota na uzavretie zmluvy v prípade viacerých uchádzačov

Dátum:

Administratívne trestanie v procese verejného obstarávania. Rozhodnutie o uložení pokuty; odkladná lehota na uzavretie zmluvy v prípade viacerých uchádzačov
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. mája 2013, sp. zn. 4 Sžf 85/2012
Zmyslom odkladnej lehoty v § 45 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") je, aby všetky taxatívne vymedzené subjekty mohli reálne uplatniť návrh na revízne postupy ustanovené zákonom po tom, ako im je oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
Skutková podstata porušenia zákona podľa § 149 ods. 1 písm. g) ZVO v danom prípade jednoznačne ustanovuje, že porušenia podmienok ustanovených v § 45 ods. 2 ZVO sa obstarávateľ môže dopustiť len vtedy, ak uzavrie zmluvu skôr, ako uplynie zákonom ustanovená lehota.
Taký výklad zákona, ktorým by sa odkladná lehota na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 2 ZVO vzťahovala aj na prípad uzavretia zmluvy s jediným a zároveň úspešným uchádzačom, je v rozpore s jeho zmyslom a účelom.
Ak by zákonodarca mal úmysel uplatniť odkladnú lehotu aj na uzavretie zmluvy s jediným a úspešným uchádzačom a nedodržanie tejto podmienky aj sankcionovať, formulácia ustanovenia § 45 ods. 2 ZVO by to mala výslovne a jednoznačne vyjadriť, a následne uvedená sankcia v § 149 ods. 1 písm. g) ZVO by mala reflektovať rozdielnu mieru závažnosti sankcionovaného konania.
Skutkový stav
Najvyšší súd ako súd odvolací zmenil rozsudok krajského súdu, administratívne rozhodnutia oboch stupňov zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.
Rozsudkom krajského súdu bola zamietnutá žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým mu bola uložená pokuta vo výške 266 829, 73 eur podľa § 149 ods. 1 písm. g) ZVO v znení účinnom do 31. decembra 2009 za to, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky "Nájomné byty 3 x 30 bytových jednotiek R., Družba V - VII vrátane technickej vybavenosti" nedodržal podmienku ustanovenú v § 45 ods. 2 ZVO.
Z odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu SR
Krajský súd uviedol, že podľa § 155d ods. 4 ZVO v konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 31. decembri 2009 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. decembra 2009, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009. Z obsahu spisu vyplýva, že predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňom zverejnenia vo Vestníku č. 250 z 30. decembra 2008. Súd konštatoval, že správny orgán konal v súlade so zákonom v znení účinnom do 31. decembra 2009. V nadväznosti na citáciu ustanovenia § 45 ods. 2 ZVO krajský súd konštatoval, že v danom prípade bola predložená len jedna ponuka, ktorá bola vyhodnotená ako úsp
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.