Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ako zefektívniť a zmeniť systém kontroly eurofondových zákaziek?

Dátum:

Bolo to na stranách tohto časopisu, kde som si prečítal niečo v tom zmysle, že už samotné verejné obstarávanie je veľmi zdĺhavý a náročný proces vyžadujúci pevné nervy a dostatok skúseností, ale to nie je nič v porovnaní s verejným obstarávaním, ktoré má byť financované z fondov Európskej únie. Okrem samotného procesu, kde sa vám čas môže natiahnuť z dôvodu náročného vyhodnocovania ponúk alebo uplatňovania revíznych postupov, je kapitolou samou osebe kontrola, ktorá prebieha na riadiacich orgánoch a v početných prípadoch aj na Úrade pre verejné obstarávanie. V zásade platí pravidlo, že čím vyšší finančný limit, tým viacero štádií kontroly, z čoho vyplýva, že pod najväčším drobnohľadom sú nadlimitné zákazky, ktoré sú kontrolované pred vyhlásením, pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a aj po podpise dodávateľskej zmluvy. Aktuálne čítanie nadväzuje na predchádzajúci článok, ktorý predstavil novinky v kontrole eurofondových zákaziek, ako boli upravené vo verzii 5 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 - 2020. Záver predchádzajúceho článku patril výhľadu do budúcnosti a námatkovo boli predstavené niektoré body z akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF. Či nie je tých kontrol priveľa, ako sa vyvíjajú úvahy o jej úprave a kde by bolo možné z intenzity kontroly ubrať, sa pokúsime bližšie priblížiť práve v tomto článku.

Ako zefektívniť a zmeniť systém kontroly eurofondových zákaziek?
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 12-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Všeobecne o Akčnom pláne na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
V septembri 2017 vydala sekcia centrálny koordinačný orgán (ďalej aj "CKO") na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF, a to s cieľom zjednodušiť žiadateľom a prijímateľom príspevku z fondov administráciu prípravy a implementácie projektov. Pre každú z oblastí na posilnenie transparentnosti na strane jednej a zjednodušenia na strane druhej boli identifikované a opísané opatrenia, ktoré sa plánujú zaviesť do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte. Špecificky sa akčný plán zameral na oblasť odborného hodnotenia projektov, čo je kľúčová fáza, keď odborní hodnotitelia rozhodujú o schvaľovaní projektov, ktoré budú spolufinancované z fondov EÚ. Vynechaná nebola ani oblasť verejného obstarávania, kde je venovaná pozornosť aktualizácii dohôd o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") a Protimonopolným úradom SR, zriadeniu koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania, ktorý je odborným fórom vytvoreným pre účely koordinácie spolupráce a výmeny skúseností v oblasti kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania a združuje všetkých podstatných "hráčov" od riadiacich orgánov, ÚVO, CKO, ale aj orgán auditu alebo certifikačný orgán. Pozornosť bola venovaná aj organizácii medzinárodnej odbornej konferencie na tému tzv. MEAT kritérií (
Most Economically Advantageous Tender
alebo, jednoducho povedané, "Iné kritériá ako najnižšia cena"), ktorých používanie nie je v podmienkach verejného obstarávania na Slovensku veľmi rozšírené, a konferencia, ktorá sa konala 20. apríla 2017 v Bratislave, slúžila najmä na "dodanie odvahy" verejným obstarávateľom využívať aj kvalitatívne kritériá. Doplňujúca téma konferencie sa zamerala na pálčivý problém v IT sektore - tzv. "Lock - in" problém vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológií, t.j. na situáciu, keď podmienky pôvodného verejného obstarávania boli nastavené spôsobom, ktorý do budúcnosti znemožňuje otvorenú hospodársku súťaž a nútia verejného obstarávateľa predlžovať zmluvu s pôvodným dodávateľom. Na tieto aktivity nadviazala ďalšia konferencia zameraná na verejné obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva, ktorú organizoval v novembri 2017 Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR za účasti českých a holandských expertov. To sú teda niektoré opatrenia z akčného plánu previazané s témou verejného obstarávania.
Hlavnou témou tohto článku je však úvaha k prebiehajúcej diskusii o zefektívnení a skrátení kontroly eurofondových zákaziek, pričom najjednoduchšou cestou je vypustenie určitého typu povinnej kontroly na strane riadiacich orgánov a tiež úprava dvojitej kontroly nadlimitných zákaziek pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorú aktuálne vykonávajú administratívne kapacity na riadiacich orgánoch, aj na ÚVO. Poďme sa teda pozrieť, aké návrhy je možné nájsť v akčnom pláne, a najmä ktoré zmeny sú do budúcnosti reálne...
Vypustenie jedného typu povinnej kontroly pre riadiace orgány?
Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.