Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ako zmenia verejné obstarávanie nové smernice 2014/24/eú a 2014/25/eú?

Dátum:

Autori v článku identifikujú niektoré základné zmeny pôvodných pravidiel verejného obstarávania ustanovených v zrušených smerniciach EÚ, t.j. smernici 2004/18/ES a smernici 2004/17/ES. Tieto zmeny majú prispieť k modernizácii pravidiel verejného obstarávania v Európskej únii. Venovať sa budú zmenám, ktoré priniesli smernica 2014/24/EÚ a smernica 2014/25/EÚ.

Ako zmenia verejné obstarávanie nové smernice 2014/24/eú a 2014/25/eú?
JUDr.
Viliam
Karas
PhD.
- advokát a konateľ advokátskej kancelárie MAPLE & FISH, s. r. o., ktorá poskytuje odborné právne poradenstvo aj v oblasti verejného obstarávania. Je členom Osobitnej komisie - poradného orgánu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. V súvislosti s jeho publikačnou činnosťou uvádzame publikácie Európske právo (Iura Edition, 2004 a 2007), Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva (Iura Edition - Právnická fakulta TU, 2008), Verejné obstarávanie - sprievodca verejným obstarávaním pre obstarávateľov a uchádzačov (Verlag Dashöfer, 2010), Európske právo (C. H. Beck, 2012). Pedagogickej činnosti sa venuje ako člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.
Mgr.
Marek
Šmid
LLB.
- koncipient advokátskej kancelárie MAPLE & FISH, s. r. o. so špecializáciou na verejné obstarávanie a ochranu osobných údajov. Je hosťujúcim pedagógom Právnickej fakulty, University of Westminster, Londýn pre právo verejného obstarávania EÚ a expertom na právo EÚ v projekte Európskej komisie zameranom na efektívne verejné obstarávanie v kandidujúcich štátoch EÚ.
Úvod
V decembri 2011 Európska komisia navrhla revíziu smernice 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej len "Smernica 2004/18/ES"), ako aj revíziu smernice 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (ďalej len "
Smernica 2004/17/ES
"). Vzhľadom na časté využívanie koncesií v rámci Európskej únie, ako aj vzhľadom na komplikovanosť problematiky koncesií vo verejnom obstarávaní, komisia navrhla prijať samostatnú smernicu.
Na základe trojročného legislatívneho postupu nakoniec Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali 26. februára 2014 nové smernice upravujúce základné pravidlá verejného obstarávania v Európskej únii. Sú nimi smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "
Smernica 2014/24/EÚ
"), smernica 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (ďalej len "
Smernica 2014/25/EÚ
") a napokon aj smernica 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií (ďalej len "
Smernica 2014/23/EÚ
").
Tieto smernice majú byť transponované do národných právnych predpisov členských štátov do apríla 2016 s výnimkou pravidiel týkajúcich sa elektronického verejného obstarávania (
v anglickom jazyku "e-procurement"
), ktoré majú byť implementované do októbra 2018.
V tomto článku identifikujeme niektoré základné zmeny pôvodných pravidiel verejného obstarávania ustanovených v zrušených smerniciach EÚ, t.j. Smernici 2004/18/ES a Smernici 2004/17/ES. Tieto zmeny majú prispieť k modernizácii pravidiel verejného obstarávania v Európskej únii. Venovať sa budeme zmenám ktoré priniesli Smernica 2014/24/EÚ a Smernica 2014/25/EÚ. Otázke koncesií sa budeme venovať v nasledujúcich článkoch.
Prehľad zmien
Tento článok o zmenách v práve verejného obstarávania EÚ bude najvhodnejšie uviesť slovami tvorcov týchto nových právnych predpisov. Michel Barnier, člen Európskej komisie (t.j. eurokomisár), zodpovedný za vnútorný trh a služby hodnotí reformné zmeny vo verejnom obstarávaní Európskej únie v superlatívoch nasledovne:
"Verejné obstarávanie a koncesie sú nástrojmi na modernizáciu verejnej správy a prispievajú k vyváženejšiemu a udržateľnejšiemu modelu rastu. Pravidlá, ktoré sme prijali, umožnia tvorcom verejných politík využívať tieto nástroje účinnejšie a zároveň zaistia čo najlepšie použitie peňazí daňovníkov.
Zjednodušenie a právna istota, ktoré prinesie táto reforma, budú pre verejné obstarávanie znamenať jednoduchšie a účinnejšie riadenie a úsporu času a pro­striedkov, a to tak pre verejných obstarávateľov, ako aj pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky (ďalej len ,
MSP
'). Sociálne začlenenie, životné prostredie a inovácie sa tiež považujú za plnohodnotné priority, vďaka čomu sa verejní obstarávatelia môžu rozhodnúť skôr pre najlepšiu ponuku ako len jednoducho pre najlacnejšiu."
V tomto článku sa budeme venovať najmä týmto zmenám v nových smerniciach 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ v porovnaní s pôvodnými smernicami 2004/18/ES a 2004/17/ES:
1.
zavedenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie,
2.
rozšírenie možností rozdeľovať zákazky,
3.
zmeny v procesných otázkach postupov verejného obstarávania,
4.
dôraz na elektronické verejné obstarávanie,
5.
dôraz na zelené verejné obstarávanie a posilnenie technologických inovácii vo verejnom obstarávaní,
6.
dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania.
Z pohľadu slovenského práva možno považovať viaceré z uvedených zmien za reformné a bude ich potrebné premietnuť do našich vnútroštátnych právnych predpisov. Na druhej strane, niektoré nové pravidlá ustanovené v nových smerniciach EÚ sa už v slovenských právnych predpisoch dávnejšie nachádzajú, keďže potreba týchto zmien vyplynula z praxe ešte pred prijatím nových smerníc EÚ.
V nasledujúcich častiach tohto článku sa budeme venovať podrobnejšie uvedeným oblastiam zmien, pričom zároveň upozorňujeme, že sme článok upriamili najmä na porovnávanie predpisov EÚ.
Jednotný európsky dokument pre obstarávanie
Tak, ako je uvedené v Prehľade č. 2 reformy verejného obstarávania, uchádzači budú môcť podľa nových smerníc 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ namiesto doterajšej požiadavky predkladania komplexnej dokumentácie dokázať svoju vhodnosť, finančnú situáciu a kompetenciu (osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technickú alebo odbornú spôsobilosť) vlastnými vyhláseniami. Má to umožniť nový štandardizovaný formulár -
jednotný európsky dokument pre obstarávanie
- ktorý budú môcť použiť účastníci v každom verejnom obstarávaní.
Kompletnú dokumentáciu bude musieť predložiť podľa nových smerníc iba úspešný uchádzač. Informácie poskytne sám alebo ich získa obstarávateľ priamo z vnútroštátnych databáz za predpokladu, že úspešný uchádzač uvedie príslušné databázy vo svojom jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie.
Jednotný európsky dokument podľa článku 59 Smernice 2014/24/EÚ
"pozostáva z formálneho vyhlásenia hospodárskeho subjektu, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.