Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Čo je ešte možné považovať za zrejmé chyby v písaní a počítaní, ktoré môžu byť predmetom opravy predloženej ponuky

Dátum:

V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ C-599/10 údaje, ktoré sa týkajú ponuky, môžu byť opravené alebo doplnené, ak si vyžadujú zjavne jednoduché vysvetlenie alebo slúžia na odstránenie zjavne podstatných chýb, a to všetko za predpokladu, že táto zmena nebude viesť v skutočnosti k tomu, že sa predloží nová ponuka.

Čo je ešte možné považovať za zrejmé chyby v písaní a počítaní, ktoré môžu byť predmetom opravy predloženej ponuky
JUDr.
Juraj
Tkáč
Najvyšší súd SR sa vo veci, sp. zn. 2 Sžf 98/2013, zaoberal otázkou, čo ešte je možné považovať za zrejmé chyby v písaní a počítaní, ktoré môžu byť predmetom opravy predloženej ponuky.
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") neobsahuje legálnu definíciu, čo sú zrejmé chyby v písaní. V každom jednotlivom prípade je preto potrebné posúdiť, čo je možné za také chyby považovať a čo nie. Zrejmé nesprávnosti je možné chápať ako zjavné a okamžité zlyhanie duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá vyhotovovala konkrétny dokument. Takéto nesprávnosti by mali byť každému zrejmé a zrejmosť takejto nesprávnosti vyplýva najmä z porovnania obsahu spisu a iných súvislostí toho-ktorého prípadu.
Akceptovaním predloženia novej ponuky v rámci podaného vysvetlenia by sa umožnila účasť na verejnej súťaži aj takým záujemcom, ktorí by nespĺňali stanovené podmienky a ich splnenie by sa snažili preukázať až v rámci podaných vysvetlení. Zásada hospodárnosti je rovnocenná s ostatnými zásadami, ako sú zásada rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti a efektívnosti.
Za zmenu ponuky sa v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vo veci, sp. zn. 2 Sžf 98/2013, považuje prípad, keď v predloženom návrhu zmluvy o dielo uchádzač uviedol kratšiu záručnú dobu, ako bola požadovaná verejným obstarávateľom, a rovnako v ňom absentoval text týkajúci sa sankcií. V podanom vysvetlení úspešný uchádzač potvrdil, že akceptuje všetky obchodné podmienky bez výhrad a k predmetným chybám došlo len momentálnym zlyhaním jedného z jeho zamestnancov. V súvislosti s podaným vysvetlením však predložil aj nový návrh zmluvy s vykonanou opravou.
V kontexte uvedeného rozhodnutia sa tak teda má aplikovať princíp, že za zmenu v písaní a počítaní sa nepovažuje taká zmena ponuky, ktorá by mala, resp. mohla mať vplyv na návrh na plnenie kritérií.
Z rozhodnutia
Komisia odporučila verejnému obstarávateľovi požiadať skupinu dodávateľov v zložení: EMtest-SK s. r. o. (v súčasnosti TransData, s. r. o.) a EMTEST, a.s. (ďalej aj "uchádzač") o vysvetlenie jeho ponuky. Komisia v bode 8 predmetnej žiadosti o vysvetlenie uvádza:
"V predloženom návrhu zmluvy o dielo uvádzate v čl. IV. Záručné podmienky a servisné podmienky, bod 1., že sa zaväzujete poskytnúť záruku v dĺžke 24 mesiacov. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v časti B1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, bod 2.8 požaduje záruku, ktorá nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. V návrhu zmluvy v čl. VI. Sankcie nie je zapracovaný text, ktorý je uvedený v obchodných podmienkach v bode 2.10.2. Žiadam Vás o vysvetlenie tejto disproporcie."
Uchádzač k predmetnej otázke vo svojom vysvetlení uviedol:
"Nesprávny údaj o dĺžke záruky, ako aj vypadnutie jedného z ustanovení upravujúcich sankcie za porušenie zmluvy z textu predloženého návrhu zmluvy sú v tomto konkrétnom prípade len chybami v písaní, ku ktorým došlo nesprávnym použitím niektorých ustanovení textu zmluvy tvoriaceho obsah ponuky predloženej do predchádzajúcej verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom na rovnaký predmet zákazky (ďalej aj "pôvodná súťaž"). V pôvodnej súťaži bola požadovaná dĺžka záruky 24 mesiacov a chýbajúca sankcia v nej požadovaná nebola. Náš zamestnanec, ktorý pripravoval obchodnú časť ponuky, omylom a nesprávne použil niektoré ustanovenia pôvodnej zmluvy, bez úmyslu uplatniť voči podmienkam súťaže akúkoľvek výhradu. Týmto jednoznačne deklarujeme, že predloženie súťažnej ponuky bolo a je naším prejavom vôle bez výhrad akceptovať všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Uvedené potvrdzujeme odstránením vyššie uvedených chýb v písaní a predložením opraveného návrhu zmluvy o dielo."
V zápisnici č. 2 z vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky z 19. apríla 2011 je, okrem iného, uvedené:
"Odpovede na otázky položené v žiadosti doručil verejnému obstarávateľovi v zákonnej lehote e-mailom a listom 15. apríla 2011, ku ktorému priložil k vysvetleniu otázky č. 2 úradne osvedčené protokoly a nepodpísaný návrh zmluvy so zapracovanými ustanoveniami podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Komisia sa osobitne podrobne zaoberala vysvetlením k návrhu zmluvy a konštatovala, že od uchádzača č. 2 nepožadovala, aby predložil nový dokument - opravený návrh zmluvy o dielo, ale vysvetlenie, prečo vo svojej ponuke do návrhu zmluvy nezapracoval predmetné ustanovenia. Komisia konštatuje, že uchádzačova odpoveď na otázku je dôveryhodná. Komisia tiež konštatuje, že uchádzač uviedol odpovede na všetky položené otázky a rozhodla, že dokumentácia predložená v ponuke a vysvetlenia k nej splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky."
Žalovaný (Úrad pre verejné obstarávanie) uvedený skutkový stav posúdil tak, že verejný obstarávateľ postupoval správne, keď požiadal uchádzača o vysvetlenie ponuky v časti týkajúcej sa návrhu zmluvy, ktorý sa nezhodoval so súťažnými podkladmi, čo sa týka dĺžky záručnej doby a chýbajúcej sankcie za nedodržanie zmluvných záväzkov. Uchádzač vo vysvetlení ponuky uviedol, že uvedené nedostatky vznikli chybami v písaní a zároveň vyhlásil, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.