Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Definovanie minimálnych parametrov pri rámcovej dohode

Dátum:

Rámcová dohoda ako inštitút predstavuje celkom flexibilný nástroj v rukách verejného obstarávateľa, keďže mu umožňuje pomerne širokú flexibilitu pri odoberaní zazmluvnených množstiev. Rada ÚVO (ďalej aj "rada") sa v rozhodnutí č. 4484-9000/2018 zaoberala otázkou, či má verejný obstarávateľ povinnosť definovať v súťažných podkladoch minimálne predpokladané množstvá za účelom, aby uchádzači mohli presnejšie určiť svoje ceny. V predmetnom rozhodnutí Úrad pre verejne obstarávanie (ďalej aj "úrad") uviedol, že rámcová dohoda predstavuje podklad, rámec, na základe ktorého sa následne budú zadávať jednotlivé čiastkové zákazky (plnenia) podľa potreby. Z tohto pohľadu preto rada považuje požiadavku navrhovateľa na stanovenie minimálneho záväzného odobraného množstva v samotnej rámcovej dohode za nesúladnú s charakterom rámcovej dohody, resp. jej účelom. Samotná rámcová dohoda totiž môže len s veľkými ťažkosťami (ak vôbec) stanovovať nejaké záväzné množstvá, keď reálne potrebné množstvá sa budú stanovovať až pri jednotlivých plneniach, keď sa bude odoberať už na základe reálnych potrieb.

Definovanie minimálnych parametrov pri rámcovej dohode
JUDr.
Juraj
Tkáč
Z rozhodnutia Rady ÚVO 4484-9000/2018
17.
Kontrolovaný vyhlásil v Úradnom vestníku Európskej únie 25. júla 2017 pod značkou 2017/S 140-287322 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2017 z 26. júla 2017 pod značkou 10718 - MST verejnú súťaž na predmet zákazky "Dodávka chemického posypového materiálu". V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 27 016 000 eur bez DPH ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov. Súťažné podklady k predmetnej verejnej súťaži kontrolovaný poskytol 9 záujemcom, pričom v lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 17. októbra 2017 do 10:00 hod. predložili ponuku do každej časti 3 uchádzači (navrhovateľ predložil ponuku do 1. časti predmetu zákazky). Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" sa uskutočnilo 17. októbra 2017 o 13:00 hod. Kontrolovanému bolo doručených päť žiadostí o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, pričom dvom z nich sčasti vyhovel a uskutočnil aj zodpovedajúcu opravu súťažných podkladov, a zverejnil redakčnú opravu vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2017 zo 14. augusta 2017 pod zn. 11658 - IOX. Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie kontrolovaný poskytol aj štyri vysvetlenia súťažných podkladov. Následne boli úradu a kontrolovanému doručené tri námietky proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, konkrétne 14. augusta 2017 od uchádzača xx, od navrhovateľa 25. augusta 2017 a od záujemcu yy 4. septembra 2017. Na základe vydaného rozhodnutia o týchto námietkach (bod 1 tohto rozhodnutia) navrhovateľ doručil úradu odvolanie.
18.
Vo zväzku A. 2 "Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia" bod 2 "Definícia kritéria", podbod 2.1 súťažných podkladov je uvedené, cit.: "
Jediným kritériom pre každú samostatne vyhodnocovanú časť predmetu zákazky je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu a v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B. 1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov vypočítanú a vyjadrenú v eurách bez DPH. Predpokladané množstvo a celková cena za dodanie predmetu zákazky podľa územného členenia sú vyjadrené v prílohe č. 1 k časti B. 2 Špecifikácia ceny (v závislosti od toho, na ktorú časť/-ti uchádzač predkladá ponuku) a budú slúžiť iba pre účely vyhodnotenia verejnej súťaže.
"
19.
Vo zväzku B. 1 "Opis predmetu zákazky" bod 1 "Predmet zákazky" súťažných podkladov je, okrem iného, uvedené, cit.: "
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - Chemický posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 stupňov C a chlorid horečnatý tuhý (...) pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest spolu s dopravou na odberné miesta verejného obstarávateľa. Celkové predpokladané, no nezáväzné množstvo predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 k časti B. 1 Maximálne požadované množstvá a miesta dodania predmetu zákazky v rozsahu pre tri časti. Verejný obstarávateľ požaduje CHPM dodať priamo na jednotlivé strediská údržby. (...)
."
20.
Vo zväzku B. 1 "Opis predmetu zákazky" bod 4 "Miesta a množstvá dodania CHPM" súťažných podkladov a zároveň vo zväzku B. 3 "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" článok II "Predmet zmluvy" bod 1 rámcových dohôd je, okrem iného, uvedené, cit.:
"Pre časť 1.: Región I uvedené predpokladané nezáväzné množstvo CHPM v t/4 roky:
-
CHPM s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 stupňov C: 94 000 t
-
CHPM - chlorid horečnatý tuhý: 2 100 t
Pre časť 2.: Región II uvedené predpokladané nezáväzné množstvo CHPM v t/4 roky:
-
CHPM s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 stupňov C: 122 000 t
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.