Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu v procese verejného obstarávania - správne uváženie

Dátum:

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. septembra 2013, sp. zn. 3 Sžf 91/2012

Doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu v procese verejného obstarávania - správne uváženie
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
Skutkový stav
Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol spoločnú žalobu žalobcov v 1. až 3. rade o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného Úradu pre verejné obstarávanie č. 559-7000/2011-OK/5 zo 7. júla 2011, ktorým žalovaný podľa § 139 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 146 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") nariadil žalobcovi T. (ďalej len verejný obstarávateľ) zrušiť užšiu súťaž na predmet zákazky "Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu..." s odôvodnením, že
"z kontrolovaným predloženej dokumentácie nie je zrejmé, na základe akého postupu a na základe akých skutočností kontrolovaný vyhodnotil záujemcom č. 1 predloženú príručku ako postačujúci dôkaz rovnocenný opatreniam na zabezpečenie kvality, resp. environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. V tomto rozsahu je preto postup kontrolovaného verejného obstarávateľa v rozpore s princípom transparentnosti verejného obstarávania v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to, že išlo o verejné obstarávanie realizované postupom užšej súťaže a zistený nedostatok, nebolo možné odstrániť takým spôsobom, ktorý by umožňoval znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti, keďže už došlo k otvoreniu ponúk a následne aj k výberu úspešného uchádzača, úrad nariadil súťaž zrušiť."
Krajský súd zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že žalovaný môže vstupovať do konania aj z vlastného podnetu, a to v štádiách, ktoré sú uvedené v zákone v § 139 ods. 2 ZVO, pričom môže vstupovať aj v štádiu pred uzavretím zmluvy. V tomto štádiu sú totiž jednotlivé úkony verejného obstarávate
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.