Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

EPPO A OLAF - dôležitá úloha v boji proti podvodom a ochrane finančných záujmov EÚ

Dátum: Rubrika: Články

Článok sa zaoberá úlohou Európskej prokuratúry (z angl. „European Public Prosecutor‘s Office“, ďalej len „EPPO“) a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (z fr. „Office européen de lutte antifraude“, ďalej len „OLAF“) pri vyšetrovaní podvodov spáchaných v súvislosti s rozpočtom EÚ. Cieľom článku je upriamiť pozornosť na hlavné právomoci a možnosti oboch orgánov týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ so zameraním na problematiku verejného obstarávania. V tomto kontexte poukážeme tiež na nedávny prípad, ktorý sa týka podvodu spáchaného v rámci verejného obstarávania v Chorvátsku, kde pri vyšetrovaní zohrali dôležitú úlohu práve EPPO a OLAF. Na záver priblížime možnosti oznámenia podvodného správania, resp. nahlásenia trestného činu priamo týmto orgánom.

HLAVNÉ PRÁVOMOCI EPPO
EPPO je nezávislý [1], nový orgán EÚ zodpovedný za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov proti finančným záujmom EÚ. Do tejto kategórie patria najmä viaceré druhy podvodov, napríklad podvody s DPH so spôsobenou škodou nad 10 miliónov eur, pranie špinavých peňazí, korupcia [2]. EPPO začala svoju činnosť 1. júna 2021.
EPPO vykonáva vyšetrovanie, trestné stíhanie a podáva obžalobu na príslušných súdoch zúčastnených členských štátov. Doteraz mohli tieto zločiny vyšetrovať a stíhať len vnútroštátne orgány. Organizácie ako Eurojust, OLAF a Europol nemajú potrebné právomoci na vykonávanie takýchto trestných vyšetrovaní a stíhaní.
Európska komisia očakáva, že EPPO bude vyšetrovať približne 3 000 prípadov ročne. Ako sa uvádza na webovom sídle EPPO [3], od začiatku svojej činnosti (teda od 1. júna 2021) zaregistrovala EPPO viac ako 2 500 hlásení o trestnej činnosti od zúčastnených členských štátov EÚ [4] a súkromných strán. Dosiaľ sa začalo vyše 500 vyšetrovaní, pričom niektoré nahlásenia o trestnej činnosti sa stále vyhodnocujú. [5]
HLAVNÉ PRÁVOMOCI OLAF
Zatiaľ čo mandát EPPO sa týka výlučne vyšetrovania a stíhania skôr uvedených trestných činov, OLAF je nezávislým orgánom pôsobiacim v rámci EÚ, ktorý vedie administratívne vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. [6] Získava informácie o možných podvodoch a nezrovnalostiach z najrôznejších zdrojov. Vo väčšine prípadov získava tieto informácie z kontrol vykonávaných subjektmi zodpovednými za riadenie finančných prostriedkov EÚ v európskych inštitúciách alebo členských štátoch.
OLAF disponuje právomocou vykonávať interné vyšetrovania (administratívne vyšetrovania v rámci inštitúcií a orgánov EÚ) [7], externé vyšetrovania (kontroly a inšpekcie v rámci členských štátov EÚ) [8] a koordinačné činnosti (organizácia a uľahčovanie spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov, inštitúciami, úradmi a agentúrami, v spolupráci a všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, aj orgánmi tretej krajiny a medzinárodnými organizáciami). [9]
Po vykonaní vyšetrovania OLAF vypracuje správu, ktorá obsahuje okrem iného informácie o právnom základe vyšetrovania, uskutočnených procesných krokoch a zistených skutočností. Správa môže súčasne obsahovať odporúčania o opatreniach, ktoré sa majú prijať. [10] OLAF teda nemá právomoc podať obžalobu na vnútroštátnom súde členského štátu.
Počas obdobia rokov 2010 - 2020 OLAF uskutočnil viac ako 2 200 vyšetrovaní, odporučil vymáhanie viac ako 7,5 miliardy eur, vydal viac ako 3 000 odporúčaní týkajúcich sa justičných, finančných, disciplinárnych a administratívnych opatrení, ktoré majú prijať príslušné orgány členských štátov a EÚ. [11]
VZÁJOMNÝ VZŤAH DOPĹŇANIA SA MEDZI EPPO A OLAF
Relevantné právne rámce upravujúce právomoci OLAF a EPPO jasne ustanovujú, že tieto dva úrady budú úzko spolupracovať pri rešpektovaní ich individuálnych mandátov, právomocí a kompetencií. Pre EPPO to znamená vykonávanie trestných vyšetrovaní (v zúčastnených členských štátoch), aby sa zabezpečilo, že sa vyvodí trestná zodpovednosť osôb zapojených do podvodu. OLAF zostáva správnym orgánom, ktorý vedie administratívne vyšetrovania, ktoré môžu viesť k finančným, administratívnym, disciplinárn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.